КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Про кафедру

Історія кафедри англійської філології і перекладу

Кафедра англійської філології і перекладу є випусковою кафедрою у структурі факультету перекладачів. Кафедра спрямовує свою діяльність, враховуючи регіональну складову організації підготовки спеціалістів – перекладачів за навчальними планами і програмами, адаптованими до умов і перспектив розвитку не лише регіону м. Києва та Київської області, а й потреб усієї України.

Історія кафедри починається з 1993 р., коли вона очолювалась Заслуженим працівником народної освіти України, кандидатом філологічних наук, професором Ільком Вакуловичем Корунцем. На кафедрі викладалася практика англійської, німецької, італійської, французької мов та перекладознавчі дисципліни.

Корунець Ілько Вакулович

Корунець Ілько Вакулович

У зв’язку із збільшенням кількості студентів, бажаючих отримати спеціальність перекладача, у 1996 році було створено факультет перекладачів (декан – кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна) з двома кафедрами: кафедра теорії та практики перекладу англійської, німецької, французької та італійської мов під керівництвом кандидата філологічних наук, професора Ілька Вакуловича Корунця, а з 1999 р. – кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іванівни Селіванової, та кафедрою романських та германських мов, очолювану кандидатом філологічних наук, доцентом Ларисою Олександівною Федоровою.

Селіванова Олена Іванівна

Селіванова Олена Іванівна

У 2000 р. дві кафедри на факультеті перекладачів були розділені за принципом викладання мов. Було створено 4 кафедри відповідно: кафедра теорії та практики перекладу під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іванівни Селіванової, кафедра англійської мови (1-2 курси) під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Людмили Миколаївни Велікової, кафедра німецької мови та перекладу, очолювана доктором філологічних наук, професором Лілєю Анатоліївною Долгополовою, та кафедра романських мов та перекладу, керована кандидатом філологічних наук, доцентом Людмилою Сергіївною Лемешко.

У 2006 р. з огляду на велику кількість дисциплін та викладачів кафедра теорії та практики перекладу, завідувачем якої була кандидат філологічних наук, доцент Ганна Вадимівна Чеснокова, була розділена на кафедру порівняльного мовознавства і теорії та практики перекладу, очолювану доктором філологічних наук, професором Світланою Павлівною Денисовою,

Денисова Світлана Павлівна

Денисова Світлана Павлівна

та кафедру англійської філології факультету перекладачів під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Якуби Валентини Володимирівни. З вересня 2010 р. кафедру англійської філології факультету перекладачів очолювала доктор філологічних наук, професор Ніконова Віра Григорівна.

У 2013 р. з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу і кафедри англійської філології факультету перекладачів було створено кафедру англійської філології і перекладу. Завідувачем кафедри було призначено доктора філологічних наук, професора Ніконову Віру Григорівну

Ніконова Віра Григорівна

Ніконова Віра Григорівна

На кафедрі англійської філології і перекладу використовується комплексна система формування професорсько-викладацького складу на основі залучення до навчально-виховного процесу провідних науково-педагогічних працівників і талановитих молодих викладачів.

У складі кафедри англійської філології і перекладу – 42 викладача, у тому числі 22 науково-педагогічних працівника – із науковими ступенями та вченими званнями. Із них: 5 докторів наук, професори (Ніконова В.Г., Бабелюк О.А., Корунець І. В., Семенець О.Є., Терехова С.І.), 15 кандидатів наук, доцентів, 3 кандидати наук, старші викладачі, викладачі.
Всі викладачі з науковими ступенями та вченими званнями працюють на постійній основі, крім д.ф.н., проф. Бабелюк О.А.
Кафедра англійської філології і перекладу має потужний науковий потенціал. Всі викладачі кафедри займаються науковою діяльністю:
— пройшли курс аспірантури і завершують роботу над кандидатськими дисертаціями 9 викладачів
— навчаються в аспірантурі на заочній формі навчання 4 викладача

Перелік навчальних дисциплін, інших видів навчальної роботи, закріплених за кафедрами факультету перекладачів

Курси за вибором кафедри англійської філології і перекладу для студентів рівнів вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на 2015/2016 навчальний рік

Кафедра керує магістратурою з перекладознавчих дисциплін і відповідає за написання курсових та дипломних робіт. Кафедра також відповідає за викладання вищезгаданих дисциплін слухачам Центру післядипломної освіти, студентам екстернату, факультету заочної та вечірньої освіти.

Достатньо уваги приділяється всіма викладачами кафедри вихованій роботі зі студентами. Усім відомий конкурс на кращій художній переклад, який започаткував професор Корунець Ілько Вакулович і у якому активно беруть участь студенти не тільки факультету перекладачів, але і інших факультетів університету

Методичну та технічну роботу здійснює Мікрюкова Оксана Олександрівна.

Наукова діяльність

На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота в руслі комплексної кафедральної науково-дослідної теми “Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації ”. Наукові школи, які існують на кафедрі англійської філології і перекладу:
– «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу»,
Керівники — проф. Ніконова В.Г., Селіванова О.І.
– «Переклад англомовного дискурсу як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації»,
Керівники — проф. Корунець І.В., доц. Максімов С.Є.

Детальніше

При кафедрі існує аспірантура з двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.16 – переклад (з вересня 2013р.). Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами, готуючи викладацькі кадри вищої наукової кваліфікації
Перелік кандидатських дисертацій, що виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної теми:

1) 10.02.04 — германські мови:

Аспіранти четвертого року навчання (заочна форма):
Русакова Ангеліна Володимирівна, тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокультурний типаж «авантюристка» в художньому втіленні: гендерний і семантико-когнітивний аспекти (на матеріалі романів Сідні Шелдона)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.
Аспіранти другого року навчання:
Гарбар Ірина Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері» (на матеріалі американських юридичних трилерів)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.
Нікітченко Катерина Петрівна, тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокогнітивна природа способів оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Бабелюк О.А.
Ткаченко Наталія Дмитрівна, тема дисертаційного дослідження: «Функціонально-семантичне поле «Простір» в англійській мові і мовленні: лінгвокультурологічний підхід», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Терехова С.І.
Аспіранти першого року навчання:
Качур Ірина Валентинівна, тема дисертаційного дослідження: «Метонімія у британській кінокритиці: лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

2) 10.02.16 – переклад:

Аспіранти третього року навчання:
Голубенко Наталія Іванівна, тема дисертаційного дослідження: «Відтворення етнокультурної концептосфери “американського півдня” в українському та російському художньому перекладі (на матеріалі творів письменників США ХІХ – ХХ ст.)», спеціальність – 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник: к.ф.н, доц. Некряч Т.Є.
Дейнеко Іван Андрійович, тема дисертаційного дослідження: «Відтворення образно-стилістичної системи в українському перекладі роману Чарльза Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”, спеціальність – 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник: к.ф.н, доц. Радчук В.Д.
Аспіранти другого року навчання:
Попович Юлія Олексіївна, тема дисертаційного дослідження: «Стратегії і тактики відтворення вербальних і невербальних маркерів соціального статусу художнього персонажу (на матеріалі українських перекладів англомовних художніх творів)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – к.ф.н., доц. Некряч Т.Є.
Дейнеко Ірина Володимирівна, тема дисертаційного дослідження: «Концептуалізація стилю Дж. Ґолзворзі в українському перекладі трилогії “Сага про Форсайтів», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – к.ф.н., доц. Радчук В.Д.
Аспіранти першого року навчання:
Гулевич Мар’яна Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Перекладацька множинність вербальних засобів маніпуляції в усних і письмових текстах медійного дискурсу», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.

Детальніше

Конференції

Починаючи з 2006 р. щорічно кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі”. Зокрема, 20-21 березня 2008 р. було проведено Всеукраїнську науково-практична конференцію “Переклад ХХІ сторіччя: теоретичні основи та практична реалізація”, присвячену 100-річному ювілею Г.Кочура; 4-5 квітня 2008 р. проходила вузівська науково-практична конференція “Лінгвістика і лінгводидактика у сучасному суспільстві”, 20-21 листопада 2008 р. відбулася III Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вищому навчальному закладі”, присвячена 60-річчю з дня заснування Київського національного лінгвістичного університету, у квітні 2009 р. проведено IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вищому навчальному закладі”.

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ”

07 — 08 лютого 2013 р. кафедра провела V Всеукраїнську наукову конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

18 квітня 2013 р. кафедрою було організовано І-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Проблеми іноземної філології», участь у якій взяли 165 студентів – студенти нашого вузу, а також студенти і молоді викладачі 6 вузів України. За результатами конференції вийшла збірка матеріалів доповідей молодих науковців. Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 81 публікація зі студентами факультету перекладачів.

Видання

Зa останні роки викладачами кафедри підготовлено такі навчально-методичні посібники, підручники та монографії:

Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+ 2 компакт-диски): Навч. посібник. Видання друге, виправлене та доповнене. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. (із грифом МОН)

Корунець І.В. Вступ до перекладознавства: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 515 с. (із грифом МОН)

Селіванова О.І., Байкова О.М., Ровицька А.Р. Опановуючи англійську мову і культуру (Канада, Австралія, Нова Зеландія): Навч. посібник. Частина ІІ. – К.: Ленвіт, 2009. – 135 с. (із грифом МОН)

Польова Е.В., Уваренко Т.П. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : навчальний посібник у двох частинах. Частина І: Галузевий переклад (міжнародне право, економіка). — К.: Ленвіт, 2010. — 191 с. (із грифом МОН)

Ніконова В.Г. A Course in Modern English Theoretical Grammar / Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови: Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 340 с. (із грифом МОН)

Ніконова В.Г., Кузьмінська Л.С. Make the Grade / Досягни успіху (завдання для самостійної роботи з розвитку навичок усного та писемного мовлення): Навч. посібник. – К: Вид центр КНЛУ, 2011. – 341 с. (із грифом МОН)

Польова Е.В., Уваренко Т.П. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : навчальний посібник у двох частинах. Частина ІI: Галузевий переклад (наука, медицина). — К.: Ленвіт, 2011. — 189 с. (із грифом МОН)

Селіванова О.І., Ровицька А.Р., Кириченко Т.Г. English Through Cultures: навч. посібник / О. І. Селіванова, А. Р. Ровицька, Т. Г. Кириченко. – К.: Ленвіт, 2013. – 480 с. (із грифом МОН)

Твій репетитор з англійської мови: комплекс. вид. для підготов. до зовні. незалеж. оцінювання / О.Я. Коваленко, М.М, Прокопчук. – К.: Генеза, 2013. – 128 с. (із грифом МОН)

Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень [колективна монографія]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014

In the Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Частина 1. – К.: Освіта України, 2012. – 96 с.

Work your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. – Частина 1. – К.: Освіта України, 2012. – 98 с.

In the Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Частина ІІ. – К.: Освіта України, 2013. – 96 с.

Work your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. – Частина ІІ. – К.: Освіта України, 2013. – 98 с.

English Grammar in Theory and Practice (Non-Finite Forms of the Verb. Modal Verbs): Англійська граматика: теорія і практика (Безособові форми дієслова. Модальні дієслова): Навчально-методичний посібник з практичної граматики першої іноземної мови (англійської) / Укладачі: В. Г. Ніконова, І. О. Гарбар. – К.: Освіта України, 2013. – 104 с.

Share
Share