КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Абітурієнту

Корисна інфрормація, новини вступної кампанії:

 

Факультет перекладачів

Кафедра англійської філології і перекладу

Освітньо-професійна програма: Військовий переклад з двох західноєвропейських мов (англійська і німецька)

Спеціальність: 035 Філологія.

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Кваліфікація: Бакалавр філології, 2444.2 філолог, військовий перекладач з двох іноземних мов

Форма навчання
Денна, тривалість – 4 роки

Керівник програми 
Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ Демецька Владислава Валентинівна

Структура програми

Програма першого (бакалаврського) рівня обсягом 240 кредитів ЄКТС охоплює вісім семестрів і складається з трьох циклів:

 1. Нормативні навчальні дисципліни
 2. Вибіркові навчальні дисципліни
 3. Практики, які передбачаються на четвертому курсі:
  1. Перекладацька практика з англійської мови (VII семестр)
  2. Перекладацька практика з другої іноземної мови (VIII семестр)

У VIII семестрі після повного виконання освітньо-професійної програми випускник проходить таку атестацію здобувачів вищої освіти:

 1. Дипломна робота бакалавра з військового перекладу
 2. Комплексний іспит з фаху (англійська мова)
 3. Комплексний іспит з фаху (друга іноземна мова)

Ключові результати навчання
Фахова компетентність бакалавра філології передбачає:

 • досконале знання державної мови і володіння англійською як першою іноземною мовою на рівні С1 та німецькою як другою іноземною мовою на рівні В2 в усному та письмовому різновидах у широкому спектрі професійних контекстів і соціального оточення;
 • системне знання усіх аспектів теорії перекладу, основних проблем та етапів розвитку перекладознавства, загальних і часткових теорій перекладу, категорій і видів перекладу, пропонованих західними і вітчизняними перекладознавцями;
 • соціокультурні знання про країни мов, що вивчаються, у процесі міжкультурної комунікації та переробленні інформації іноземними мовами.

Вивчення теоретичних і практичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • уміння використовувати загальнотеоретичні знання із сучасної лінгвістичної теорії перекладу, зокрема системної організації змістових одиниць на різних рівнях їх стратифікації, та повністю відтворювати їхні значення у перекладі англійською та німецькою мовами;
 • навички аналізу та інтерпретації науково-академічного, науково-популярного, довідкового, літературно-критичного і публіцистичного текстів (англійських і німецьких);
 • уміння здійснювати різні види письмового перекладу іноземних (англійських і німецьких) текстів військового дискурсу;
 • уміння здійснювати усний двосторонній послідовний переклад з іноземної мови (англійської та німецької) на рідну мову та з рідної мови на іноземну (англійську та німецьку) з використанням лексичних і граматичних трансформацій;
 • уміння використовувати програмне і технічне забезпечення у процесі усного двостороннього синхронного перекладу;
 • уміння застосовувати новітні досягнення в галузі автоматизації перекладу;
 • навички практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

У період навчання студент бакалаврату має можливість закінчити кафедру військової підготовки й отримати офіцерське звання молодшого лейтенанта запасу, що надає можливість успішно побудувати службову кар’єру у структурах України, де наявність військового звання є обов’язковою на державній службі і в силових структурах, а також отримати додаткову підготовку, наприклад із кібербезпеки.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр філології підготовлений для продовження освіти в магістратурі за спеціальністю при кафедрі англійської філології і перекладу, освітньо-професійної програми: Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад (англійська та друга західноєвропейська мови)

 

Факультет перекладачів

Кафедра англійської філології і перекладу

Освітньо-професійна: Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад (англійська та друга західноєвропейська мови)

Спеціальність: 035 Філологія.

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Кваліфікація: Магістр перекладу, 2444.2 філолог, перекладач з двох іноземних мов, викладач

Форма навчання
Денна, тривалість – 1 рік і 4 місяці

Керівник програми 
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ Ніконова Віра Григорівна

Структура програми

Програма другого (магістерського) рівня обсягом 90 кредитів ЄКТС охоплює три семестри і складається з трьох циклів:

 1. Нормативні навчальні дисципліни, зокрема Дослідницький (науковий) компонент
 2. Вибіркові навчальні дисципліни
 3. Практики, які передбачаються у третьому семестрі:
  • Перекладацька практика з першої іноземної мови
  • Перекладацька практика з другої іноземної мови
  • Педагогічна практика з першої іноземної мови та перекладу

У третьому семестрі після повного виконання освітньої програми випускник проходить таку атестацію здобувачів вищої освіти:

 1. Дипломна робота магістра з перекладознавства
 2. Іспит з теорії і практики професійно-орієнтованого перекладу з першої іноземної мови
 3. Іспит з теорії і практики перекладу з другої іноземної

Ключові результати навчання
Фахова компетентність магістра перекладу передбачає:

 • досконале знання державної мови і вільне володіння мінімум двома іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування;
 • знання сучасних теорій перекладу, пропонованих західними і вітчизняними перекладознавцями;
 • знання автоматизованих систем перекладу з англійської мови;
 • знання методики навчання іноземних мов і перекладу з англійської мови;

Вивчення теоретичних і практичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички аналізу та інтерпретації науково-академічного, довідкового, літературно-критичного, публіцистичного та популярного текстів;
 • навички перекладу англомовних науково-технічних, економічних, юридичних, медійних і художніх текстів;
 • навички редагування професійно-орієнтованого перекладу з англійської мови;
 • навички практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
 • навички практичного застосування методичних прийомів навчання іноземних мов і перекладу з англійської мови;
 • уміння використовувати загальнотеоретичні знання із сучасної лінгвістичної теорії перекладу, зокрема системної організації змістових одиниць на різних рівнях їх стратифікації та повністю відтворювати їхні значення мовою перекладу;
 • уміння здійснювати різні види перекладу (реферативного, письмового, усного двостороннього тощо) у таких галузях, як: наука, техніка, економіка, право, масмедіа, художня література.

Доступ до подальшого навчання

Магістр перекладу підготовлений для продовження освіти в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю при кафедрі англійської філології і перекладу

Share
Share