КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Науково-дослідна діяльність кафедри

Науково-дослідна робота

кафедри англійської філології і перекладу

1. На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота в руслі кафедральної науково-дослідної теми «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації». Напрями, за якими виконується науково-дослідна робота кафедра, є:

 • «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу»,

керівник проф. Ніконова В.Г., доц. Селіванова О.І.

 • «Переклад англомовного дискурсу як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації», керівники: проф. Корунець І.В., доц. Максімов С.Є.

При кафедрі завершує існування аспірантура з двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.16 – перекладознавство (з вересня 2013р.). Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами, готуючи викладацькі кадри вищої наукової кваліфікації.

Детальну інформацію дивіться тут

Перелік кандидатських дисертацій, що виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної теми:

 1. 10.02.04 – германські мови:

Аспіранти третього року навчання:

Качур Ірина Валентинівна, тема дисертаційного дослідження: «Метафтонімія у публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти (на матеріалі британської кінокритики)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

Подсевак Катерина Сергіївна, тема дисертаційного дослідження: «Бінарна опозиція «людина-техніка» у лінгвокогнітивному висвітленні (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

У декретній відпустці

Ємець Наталія Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Еволюція концепту ЕГО в американській жіночій поезії 17 — 21 століть.», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: к.ф.н, проф. Чеснокова Г.В.

Гарбар Ірина Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

Прокопів Галина Ярославівна, тема дисертаційного дослідження: «Функціонування прийменників у американських віршованих текстах: лінгво-когнітивний аспект», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Бєлєхова Л.І.

2) 10.02.16 – перекладознавство:

Аспіранти другого року навчання:

Содель Олександр Сергійович, тема дисертаційного дослідження: «Відтворення інконгруентності у перекладі англійського гумору: лінгвокогнітивний і лінгвокультурний аспекти (на матеріалі англомовного анекдоту)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.

У декретній відпустці

Бортнова Віталіна Сергіївна, заочна форма, тема дисертаційного дослідження: «Словесні поетичні образи у художньому перекладі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі творів Е. Дікінсон та їх україномовних перекладів)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.

Воловик Анна Анатоліївна, тема дисертаційного дослідження: «Специфіка перекладу комп’ютерної ігрової лексики», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – к.ф.н. Козяревич Л.В.

2. Держбюджетної теми на кафедрі немає.

3. Наукових центрів, лабораторій, секторів, груп на кафедрі немає.

4. Основними формами та засобами реалізації наукової роботи членів кафедри протягом звітного 2016 календарного року були як теоретичні, так і практичні форми роботи. Викладачі кафедри систематично працювали над створенням навчальних посібників, методичних рекомендацій, навчальних програм, завдань для самостійної роботи студентів, розробкою системи відпрацювання пропущених занять тощо.

Опубліковано у 2016р. 107 публікації, серед яких:

 • посібники (2);
 • збірник матеріалів конференції молодих науковців (1);
 • наукові статті (82);
 • тези доповідей (23) (список усіх опублікованих робіт див. Додаток А, також список праць, опублікованих студентами див. Додаток Б).

Найважливіші наукові та навчально-методичні праці, видані у 2016р.:

 1. Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. — К. : Освіта України, 2016. — 575 с.
 2. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання. Видання 3-е, виправлене та доповнене. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — 350 с.
 3. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: Навч. посібник. Видання 3-є, виправлене та доповнене — К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. — 176 с.

5. Згідно з тематичним планом конференцій і семінарів КНЛУ у березні-квітні 2016 р. викладачі кафедри брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», КНЛУ, 31 березня — 2 квітня 2016р.

На зазначеній конференції виступили викладачі та аспіранти кафедри з такими темами доповідей:

 1. Козяревич-Зозуля Л. В., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Фасцинація чи емоційний шантаж: лінгвістичний погляд.
 2. Максімов С. Є., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Неологізми як перекладацька проблема.
 3. Мелешкевич Л. М., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Предикати ідентифікаційного відношення в англомовних біографічних текстах енциклопедичних статей.
 4. Мелько Х. Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Концептуальні сфери колоративної композити в англійській та українській мовах.
 5. Селіванова О. І., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Професійні особливості перекладацької діяльності.
 6. Скрябіна В. Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу. Типологія комунікативної поведінки перекладача.
 7. Капранов Я. В., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу. Моноцентристська гіпотеза походження мови.
 8. Кононець Ю. В., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу. Методи іконічного аналізу вербальних товарних знаків.
 9. Польова Е. В., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу. Новітні тенденції у навчанні письмового перекладу.
 10. Сніцар В. П., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу. Метафора як спосіб творення кардіологічних термінів (на матеріалі англійської та української мов).
 11. Чернікова О. І., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу. Генератори мемів у англійському мовно-культурному середовищі.
 12. Бухольц Н. А., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Етапи дублювання аудіовізуальної продукції.
 13. Голіяд Н. І., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Логічні основи побудови англійських загадок.
 14. Голубенко Н. І., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Методика дослідження актуалізації етнокультурних концептів у перекладі.
 15. Горицька Ю. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Особливості художнього дискурсу письменників-емігрантів.
 16. Дейнеко І. А., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Динаміка рецепції роману Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста» в контексті еволюції засад прозового художнього перекладу в Україні в ХІХ-ХХ ст.
 17. Єнько С. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Специфіка англо-українського перекладу абревіатур і скорочень у текстах технічного спрямування.
 18. Іваненко К. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Мотиваційна основа антропонімів епохи постмодерну в українській мові.
 19. Карпенко Ю. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Лінгвістичне моделювання негативного іміджу артиста.
 20. Кобізька К. О., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Фразеологічні одиниці із топонімічним компонентом: структурно-семантичний аспект.
 21. Кулешір М. М., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Архетип кінця світу в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера.
 22. Пашун О.В., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Лексико-семантична характеристика термінології у галузі психології в новогрецькій мові.
 23. Прокопів Г.Я., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Текстотвірна функція прийменників у віршованому мовленні.
 24. Прокопчук М.М., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Критерії класифікації вправ для формування мовних компетенцій в учнів основної школи.
 25. Рибакова К. А., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Смисловий корелят як складова частина образу Вікторіанської Англії.
 26. Чміленко О. М., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Сучасна авторська казка у світлі теорії можливих світів.
 27. Шкута О. Г., викладач кафедри англійської філології і перекладу. Структурні типи англомовних кліше в публіцистичному тексті.
 28. Нікітченко К. П., аспірант ІІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу. Оказіональні конверсиви в англомовному постмодерністському художньому тексті. Науковий керівник – проф. Бабелюк О. А.
 29. Ткаченко Н. Д., аспірант ІІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу. Особливості функціонування лінгвокультурно маркованих репрезентацій ФСП “space” в текстах різної функціонально-стильової належності.. Науковий керівник   проф.  Терєхова С. І.
 30. Хаботнякова П.С. Методологічні засади дослідження когнітивно-прагматичного аспекту біблійних образів-символів у містичному трилері
 31. Коваленко А. А., студентка групи МПа 55-14 Київського національного лінгвістичного університету. Лінгвокогнітивні характеристики прецедентних феноменів у британському релігійному дискурсі  та способи їх відтворення в українському перекладі. Науковий керівник   проф.  Стеріополо О. І.

15 грудня 2016 р. кафедра організовує IІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу». За результатами конференції планується видати збірку матеріалів.

6. Викладачі кафедри брали активну участь і виступали з доповідями на міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і симпозіумах (37 тез), подавали статті до друку (34) (див. Додатки В, Г).

7. Інформація про наукову діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України, відсутня.

8. Інформація про міжнародну наукову співпрацю кафедри відсутня.

9. Інформація про отримані кафедрою міжнародні гранти відсутня.

10. При кафедрі завершує існування аспірантура з двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.16 – перекладознавство (з вересня 2013р.).

У 2016 р. навчання в аспірантурі закінчили 4 викладачі: Попович Ю.О., Дейнеко І.В., Нікітченко К.П.

У травні 2016 р. викл. Бухольц Н.А. захистила кандидатську дисертацію на тему «Відтворення ідіолекту анімаційних фільмів у перекладі» зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.

Викл. Голубенко Н.І. захистила кандидатську дисертацію на тему «Відтворення англомовних репрезентацій концептосфери американського Півдня в українському художньому перекладі (на матеріалі американських романів ХІХ–ХХ ст.)» зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.

11. У звітному періоді викладачі кафедри працювали над підвищенням професійно-методичної майстерності навчання іноземних мов і перекладу.

У педагогічному складі кафедри багато молодих викладачів, тому у процесі сумісної роботи досвідчені колеги діляться власним викладацьким досвідом із молоддю. На початку навчального року за кожним із викладачів, які працювали на кафедрі перший рік, було закріплено викладача-наставника з метою надання методичної допомоги.

За період з 1.09.16 р. по 24.11.16 р. конкурс проходило 12 викладачів, з них 7 доцентів: Ігіна З.О., Кононець Ю.В., Мелешкевич Л.М., Мелько Х.Б., Польова Е.В., Сніцар В.П., Чернікова О.І. Відвідування відкритих занять колег та обговорення проведеного заняття є обов’язковим, оскільки сприяє підвищенню професійної педагогічної майстерності кожного.

Підвищення кваліфікації викладачів за звітний період здійснювалося в аспірантурі (викл. Кукаріна А.Д., Попович Ю.О., Дейнеко І.В., Гарбар І.О., Нікітченко К.П., Стрельченко Н.С.) та докторантурі (Вялікова О.О.). Крім того, викладачі кафедри підвищують свій рівень кваліфікації шляхом підготовки та складання кандидатських екзаменів (викл. Єнько С.В., Пашун О.В., Кобізька К.О., Шкута О.С.).

У рамках проекту CAT for Grad викладачі кафедри пройшли тренінг SDL Trados Studio 2015 for Translators — Getting Started, доц. Польова Е.В. успішно склала іспит і отримала сертифікат викладача машинного перекладу.

Викладачі кафедри відвідували вебінари:

Ст. викл. Капранов Я.В. брав участь у вебінарах Macmillan Education webinar: Networking for ELT (1 hour session), що відбувся 30 березня 2016 року (Сертифікат про участь підписано Debra Marsh, Head of Teacher Professional Development, Macmillan Education) та Macmillan Spring Conference HOW TO PREPARE UNIVERSITY STUDENTS FOR SMART CAREER MOVE, що відбувся 08 квітня 2016 року (Сертифікат про участь підписано Steve Taylore-Knowles, Head of Macmillan project “ELT Resources for Life Skills in the 21st Century”).

Доц. Польова Е.В. брала участь у вебінарах:

1. «САТ инструменты в академической подготовке переводчика», 2 березня 2016 р.

2. International project of TranslAcademy: General and Specialist Translation as Taught at the Department of Russian Translation Studies of Johannes Gutenberg University in Mainz/Germersheim, 27 May 2016.

Доц. Скрябіна В.Б. отримала сертифікат про завершення дистанційного курсу IELTS Academic Test Preparation при Квінслендському університеті.

12. Науково-дослідна робота студентів проходила у трьох напрямах:

а) проведення наукового дослідження, б) участь у наукових студентських конференціях та в) підготовка наукових публікацій разом зі своїми науковими керівниками.

а) проведення наукового дослідження:

Тематика курсових робіт із порівняльної лексикології на 3 курсі (229 курсових на денній формі навчання і 64 на заочній) і перекладознавства на 4 курсі (189 курсових на денній формі навчання і 74 курсових на заочній формі навчання), а також дипломних робіт магістра (55 дипломних робіт на 2 курсі і 143 – на 1 курсі магістратури) відображає наукові та науково-методичні напрями діяльності кафедри: проблеми англомовного дискурсу, когнітивної лінгвістики, емпіричних методів дослідження тексту, проблем дослідження семантичних та прагматичних аспектів мовних одиниць тощо.

При кафедрі працюють студентські гуртки, спрямовані на активізацію наукової діяльності студентів. Студентам була запропонована робота в таких секціях, тематика яких відображає основну спрямованість курсових і дипломних робіт:

№ з/п Назва гуртка, секції при кафедрі Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів-членів клубу
1 Концептологія художнього дискурсу Проф. Ніконова В.Г. 28
2 Історія перекладу Проф. Корунець І.В. 17
3 Перекладацький аналіз тексту Доц. Максімов С.Є.. 12
4 Методологія навчання перекладу Доц. Селіванова О.І. 16
5 Прагматичні особливості художнього тексту Доц. Скрябіна В.Б. 28
6 Особливості функціонування сенсорної лексики в англійській та українській мовах Доц. Мелько Х.Б. 43
7 Морфологічні способи словотвору у зіставному аспекті Доц. Мелешкевич Л.М. 35
8 Англійська мова для спеціальних цілей Доц. Польова Е.В.. 26
9 Проблеми термінознавства Доц. Сніцар В.П. 23
10 Фразеологізми в англійській та українській художній літературі Доц. Чернікова О.І. 15

б) участь у наукових студентських конференціях:

Викладачі кафедри залучали студентів до активної науково-дослідної роботи, а також до участі в олімпіаді з англійської мови і перекладу, яка проходила на факультеті перекладачів КНЛУ у лютому 2016р.

В олімпіаді з англійської мови факультету перекладачів перемогли Власенко Ірина студентка IV курсу, група Па 04-12 – І місце, Адаменко Дар’я, студентка IV курсу, група Па 01-12 – ІІ місце, Жаркова Аліна, студентка IV курсу, група Па 20-12 – ІІІ місце.

Переможниця конкурсу на кращий художній переклад «Budding Translator» в номінації «Найкращий переклад прозового твору» – студентка групи МПа 58-15 Полторак Катерина.

Переможниця конкурсу в номінації «Найкращий переклад поетичного твору» – студентка групи Пісп 24-12 Саньял Е.

Студентка групи Па 51-15 Бойко О. взяла участь у другому турі VII Міжвузівського конкурсу молодих перекладачів, який було проведено 26 квітня 2016 року кафедрою англійської філології і перекладу Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

В олімпіаді з англійської мови і перекладу, присвяченій Міжнародному дню перекладача, яка проходила у вересні 2016р., перемогли: Бондарева Маргаріта Олегівна, група Па 13-13 – І місце, Шелудченко Оксана Віталіївна, група Па 18-13 – ІІ місце, Федченко Анастасія Олександрівна, група Па 08-13 – ІІІ місце.

У конкурсі на кращий художній переклад «Budding Translator» перемогли:

1. Тетяна Чеберко, група МЛа 03-13

2. Артур Іговський, група МПа 16-13

3. Анна Голенко, група МлЛа 03-13.

Усі студенти-магістранти 2 року навчання (55), а також магістранти 1 року навчання та студенти 4 курсу (153) подали заявки на участь у IІI Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу», яка проходитиме 15 грудня 2016 р., та підготували наукові публікації (наукові статті або тези доповідей) разом зі своїми науковими керівниками. Кількість захищених магістерських, дипломних робіт (за 2013, 2014, 2015, 2016 роки) складає 138 (70 – 2014, 68 – 2016).

13. Інформація про наукове співробітництво із закордонними організаціями відсутня.

14. Основні пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри

Існують наукові школи: «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу», керівники: проф. Ніконова В.Г., доц. Селіванова О.І.; «Переклад англомовного дискурсу як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації», керівники: проф. Корунець І.В., доц. Максімов С.Є.

15. Рецензії на монографії, посібники та підручники надали:

Доц. Ігіна З.О. надала рецензію на навчальний посібник Талавіри Н. М. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для ВНЗ Ч. 2. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя (посібник у друці).

Доц. Максімов С.Є. надав рецензію на кандидатську дисертацію Попович Ю.О. «Відтворення маркерів соціального статусу літературного персонажа в перекладі (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів ХІХ століття) «.

Доц. Скрябіна В.Б. надала рецензії на кандидатські дисертації Дячук О.В. «Лінгвопрагматичні особливості дискурсу англомовної соціальної реклами» та Голіяд Н.І. «Лінгвальні засоби профілювання етнічних концептів в англійській загадці» (червень 2016 р.).

Доц. Польова Е.В. надала експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Зарубіжна література» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.) (квітень 2016 р.)

Ст. викл. Капранов Я.В. надав рецензію на дисертацію Коломієць Олени Миколаївни “Семантико-синтаксична реконструкція газетних синоптичних текстів (на матеріалі англійської, німецької, польської та української мов)” за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Науковий керівник – д.ф.н., проф. Скубашевська О.С.).

Відгуки на автореферати дисертацій надали:

Проф. Ніконова В.Г.

 1. Глухова Л.О. “Вербалізація концепту educational management у сучасній англомовній картині світу”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Анісімова А.І.), Запоріжжя, 24 березня 2016 р.
 2. Брославська Л. Я. “Об’єктивація американського лінгвокультурного концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Шевченко І.С.), Харків, 2 грудня 2016 р.

Доц. Мелько Х.Б. надала відгуки на автореферати таких дисертацій:

 1. Федурко О. М. «Відприкметникові прислівників в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі української та англійської мов)»;
 2. Ковбанюк М. І. “Семантико-синтаксична структура речення з вторинним предикато (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія)”.
 3. Чернякової Валерії Олексіївни «Лінгвальні та паралінгвальні особливості жіночого мовлення в іспаномовному та україномовному політичному дискурсах (зіставний аспект)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 4. Лоскутова Н.М. «Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Доц. Польова Е.В. надала відгук на автореферат дисертації Залужної Марини Володимирівни «Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі британських постмодерних художніх текстів ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Ст. викл. Капранов Я.В. надав відгук на автореферат дисертації Садовнікової Ганни Валеріївни «Когнітивно-інформаційна природа термінів автомобілебудівництва в англійській, німецькій та українській мовах» поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Опонування дисертацій здійснили:

Проф. Ніконова В.Г. опонувала кандидатській дисертації Свинцової І.О. “Лінгвостилістичні засоби художнього впливу в лірико-поетичному дискурсі Байрона”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходькр А.М.), Херсон, 16 лютого 2016 р.

Доц. Мелько Х.Б. опонувала кандидатській дисертації Саф’ян Ю. О. «Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській лінгвокультурах (контрастивний аспект)» Одеський гуманітарний університет.

Доц. Сніцар В.П. опонувала кандидатській дисертації Садовнікової Г.В. у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (30 червня 2016 р.; спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство).

Членство у спец. радах, редколегій фахових збірників

Проф. Ніконова В.Г.

1) член редколегії збірника наукових праць “Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія” (ISSN 2311-0821);

2) член редколегії збірника наукових праць “Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки, Мовознавство” (ISSN 2312-6353);

3) член редколегії збірника “Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року.

16. Інформація про наукові підрозділи відсутня.

17. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів, молодих учених.

Кафедра відповідає за підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з англійської як першої іноземної мови.

На кафедрі читається 18 курси за вибором на денній та заочній формах навчання. Тематика відображає основну спрямованість курсових робіт

Рівень вищої освіти «бакалавр»

№ п/п Назва курсу за вибором Викладач
Принципи користування дво- та багатомовними лексикографічними джерелами у перекладацькій діяльності К.ф.н., ст. викл. Капранов Я.
Особливості перекладу англомовних рекламних текстів К.ф.н., доц. Кононець Ю.В.
Переклад і теорія комунікації К.п.н., доц. Селіванова О.І.
Відтворення персуазивного компоненту при перекладі текстів художнього дискурсу К.ф.н., доц. Скрябіна В.Б.
Особливості перекладу термінологічної лексики К.ф.н., доц. Сніцар В.П.
Особливості відтворення текстів політичного дискурсу К.ф.н., доц. Польова Е.В.
Особливості перекладу текстів англомовного кінодискурсу К.ф.н., доц. Чернікова О.І.

Рівень вищої освіти «магістр»

№ п/п Назва курсу за вибором Викладач
1 Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури К.ф.н., доц. Сніцар В.П.
2 Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації тексту К.ф.н., проф. Корунець І.В.
3 Основи перекладацького аналізу тексту К.ф.н., доц. Максімов С.Є.
4 Переклад поетичних творів К.ф.н., проф. Корунець І.В.
5 Порівняльна типологія першої іноземної та української мов К.ф.н., проф. Корунець І.В.
6 Основи художнього перекладу К.ф.н., проф. Корунець І.В.
7 Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу К.ф.н., доц. Кононець Ю.В.
8 Основи перекладацького скоропису К.ф.н., ст. викл. Капранов Я.
9 Неологізми як перекладацька проблема К.ф.н., доц. Максімов С.Є.
10 Технологія редагування перекладів К.ф.н., доц. Польова Е.В.
11 Попереджання соціокультурної інтерференції тексту оригіналу в перекладі К.п.н., доц. Селіванова О.І.

18. Підготовка науково-педагогічних кадрів

П.І.Б. співробітника ВНЗ/КНЛУ Дата вступу Спеціальність Джерело фінансування
Шугалевич А.О. КНЛУ 01.10.2015 р. 10.02.16 – перекладознавство

19. Захищені дисертації.

П.І.Б. Спеціальність Дата захисту ВНЗ, де відбувався захист
Бухольц Н.А. 10.02.16 – перекладознавство 23 квітня 2016р. Херсонський державний університет
Голубенко Н.І. 10.02.16 – перекладознавство 23 квітня 2016р. Херсонський державний університет

20. Інформація про складені кандидатські іспити науково-педагогічними кадрами.

П.І.Б. Іспити, дата складання ВНЗ
Никитченко К. П. 10.02.15 – загальне мовознавство, 17 травня 2016 р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

21. Діяльність молодих учених (до 35 років)

П.І.Б. Рік народження Посада, науковий ступінь, вчене звання Науковий доробок
Капранов Я.В. 1989 викладач, кандидат філологічних наук 29 публікацій

(12 фахових, 2 – у періодичних виданнях інших держав, 1 – у наукометричній базі даних Index Copernicus)

Горицька Ю.В. 1985 викладач, кандидат філологічних наук 11 публікацій

(6 фахових)

Чернікова О.І. 1986 доцент, кандидат філологічних наук 28 публікацій

(18 фахових)

22. Участь у конференціях, друкування тез та статей студентів.

Студенти факультету перекладачів подали заявки на участь у IІI Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу», яка проходитиме 15 грудня 2016 р. та підготували наступні наукові публікації разом зі своїми науковими керівниками:

  1. Аскєрова Г., Сніцар В. П. Структурно-семантичні характеристики англомовної термінології альпінізму та особливості їх відтворення українською мовою
  2. Бао Х., Сницар В. П. Терминология моды английского языка: лексико-семантическая характеристика и специфика перевода
  3. Бараненко А., Сніцар В. П. Словотвірні характеристики термінів офтальмології англійської мови та їх відтворення українською мовою
  4. Благовісна К., Чернікова О. І. Військова термінологія у науково-популярному дискурсі: до проблеми перекладу
  5. Богойко Д., Ніконова В. Г. Мовні засоби вираження емоцій та їх відображення у перекладі (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте)
  6. Глушко В., Галич О. Б. Композиційні особливості екранного хронотопу та засоби його відтворення у системі перекладу
  7. Голуб Ю., Ніконова В. Г. Анекдот як жанр комічного: до проблеми перекладу
  8. Гученко О., Ніконова В. Г. Проблеми типології жанрів передвиборчого дискурсу
  9. Дамінова Л., Мелешкевич Л. М. Лінгвокультурна специфіка слів-реалій у фільмі «Прислуга»
  10. Єжкун К., Скрябіна В. Б. Мовні засоби реалізації гендерних стереотипів в англомовних глянцевих журналах і особливості їх перекладу українською мовою
  11. Єфіменко Р., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості термінології медичного дискурсу та способи їх відтворення українською мовою
  12. Запара Ю., Мелешкевич Л. М. Особливості поняття «військова термінологія»
  13. Земляна О., Скрябіна В. Б. Полісемія англійської розмовно-побутової лексики та особливості її відтворення в українськомовному перекладі
  14. Зубко А., Кононець Ю. В. Вербальні засоби впливу в англомовному рекламному дискурсі: лінгвопрагматичний і перекладацький аспекти
  15. Іваненко Т., Чернікова О. І. Походження й особливості запозичення географічних назв у англійській мові та їх відтворення українською
  16. Ільєнко І., Кононець Ю. В. Технообрази в англомовному рекламному дискурсі: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти
  17. Карлаш О., Селіванова О. І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості тексту міжнародних договорів у перекладі українською мовою (на матеріалі законодавчої бази щодо захисту прав людини)
  18. Кісільов К., Корунець І. В. Лінгвостилістичні особливості роману дж. Голсуорсі «To Let» («Здаємо в оренду») та їх відтворення в українському перекладі
  19. Конобас М, Мелько Х. Б. Мовна експресія науково-популярного дискурсу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти
  20. Кошеваров Р., Польова Е. В. «Чорний гумор» як лінгвістичне явище та перекладознавча проблема
  21. Кравченко М., Мелько Х. Б. Мовні засоби реалізації модальності в промовах політичних лідерів під час інформаційних війн та їх переклад українською мовою
  22. Кузнєцова І., Чернікова О. І. Характеристика онімічного прошарку лексики: ономастика як мовознавча дисципліна, антропоніми у системі власних назв, онім у кінодискурсі як перекладознавча проблема
  23. Кулич Р., Ніконова В. Г. Неологiзми сфери шоу-бiзнесу та шляхи їх передачi українською мовою (на матерiалi сучасного американського газетного дискурсу)
  24. Ломакіна А., Мелешкевич Л. М. Англомовна медична термінологія: перекладацький аспект
  25. Лошатинський В., Селіванова О. І. Термінологія англомовних юридичних текстів і особливості її перекладу українською мовою
  26. Ляшенко О., Горицька Ю. В. Семантико-стилістичні особливості англомовного дискурсу Марини Левицької та їх відтворення в українськомовних перекладах
  27. Мартиненко А., Сніцар В. П. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології театрального мистецтва та способи їх відтворення українською мовою
  28. Мотика Н., Ніконова В. Г. Культурно-історичні реалії у романах Вальтера Скотта та проблеми їх перекладу українською мовою
  29. Мухамметгилиджов М., Скрябина В. Б. Прецедентные имена в английском дискурсе масс-медиа: лингвокультурный и переводческий аспекты
  30. Некрасова Д., Ніконова В. Г. Епітет як засіб художнього зображення та проблеми його перекладу
  31. Носань О., Польова Е. В. Безеквівалентна лексика у політичному дискурсі: лінгвокультурний та перекладацький аспекти
  32. Онопрієнко О., Корунець І. В. Поетична матриця творів Р. Бернза та їх відтворення в українських перекладах В. Мисика і М. Лукаша
  33. Хань Бинь Пен, Полевая Э. В. Проблемы перевода политкорректной лексики с английского языка на русcкий
  34. Петренко Г., Скрябіна В. Б. Вербальні засоби персуазивності в промовах англомовних політиків: лінгвопрагматичний і перекладознавчий аспекти
  35. Петровська А, Мелько Х. Б. Каламбури в англійській художній літературі та їх переклад українською мовою
  36. Полторак К., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості неологізмів в сучасному англомовному екологічному дискурсі та способи їх перекладу українською мовою
  37. Потапенко Т., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості власних імен у творах Стівена Кінга та способи їх перекладу українською мовою
  38. Прищенко Я., Мелешкевич Л. М. Способи відтворення мови афроамериканців в українськомовних перекладах (на матеріалі фільму «12 років рабства»)
  39. Пуць Ю., Горицька Ю. В. Лінгвокультурний простір художньої прози письменників-білінгвів як проблема перекладу (на матеріалі роману «Спадщина» Анни Шевченко)
  40. Розпутна О., Корунець І. В. Тексти художнього дискурсу як проблема перекладу
  41. Рубан О., Ніконова В. Г. Лінгвістичні засоби створення іміджу президента та їх відображення у перекладі (на матеріалах політичних промов Б. Обами)
  42. Русакова А., Ніконова В. Г. Гендерно зумовлена номінація лінгвокультурного типажу «авантюристка» в художньому втіленні (на матеріалі творів Сідні Шелдона)
  43. Сидоренко І., Скрябіна В. Б. Мовні засоби вираження прагматичної інтенції адресанта в англомовному жіночому політичному дискурсі та особливості їх перекладу українською мовою
  44. Сидоренко О., Ніконова В. Г. Лексико-стилістичні засоби створення романтичного в поезії Байрона та їх передача в українськомовних перекладах
  45. Смірнова І., Мелько Х. Б. Неологізми в сучасному англомовному медійному дискурсі: прагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі газетних статей)
  46. Сорока Д., Корунець І. В. Ідіоматичні вирази та усталені словосполучення у художньому творі: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі роману Джека Лондона «Мартін Іден»)
  47. Ткачук Ю., Корунець І. В. Ідіостиль та особливості відтворення рис авторського ідіостилю в перекладі
  48. Тютченко А., Кононець Ю. В. Прагматичні особливості англомовної соціальної реклами та їх відтворення українською мовою
  49. Фандєєв М., Ніконова В. Г. Сугестивні технології маніпулятивного впливу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти
  50. Хомік О., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості англомовних військових термінів та способи їх перекладу українською мовою
  51. Чала М., Скрябіна В. Б. Мовні засоби експресивізації англомовних рекламних текстів та особливості їх перекладу українською мовою
  52. Чернюк Я., Польова Е. В. Лінгвостилістичні особливості англомовного кінодискурсу та їх відтворення українською мовою засобами компресії та декомпресії
  53. Черняховський К., Мелешкевич Л. М. Функціонування мови підлітків у кінодискурсі: перекладацький аспект (на матеріалі серіалу «Незграбна»)
  54. Чжан Ш., Кононец Ю. В. Вербально-визуальное единство креолизированных рекламных текстов как проблема перевода на русский язык
  55. Шевченко О., Максімов С. Є. Категорія оцінки та її вираження в художньому дискурсі: мовознавчий та перекладознавчий аспекти
  56. Шевченко О., Мелько Х. Б. Лінгвостилістичні особливості комунікативних стратегій та тактик в політичних промовах

Значна кількість студентів 4 і 5 курсів (153) також подали тези до друку в збірці матеріалів конференції (див. Додаток Б).

23. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються у межах робочого часу викладачів.

У межах робочого часу викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами шляхом керування курсовими роботами з перекладознавства, а також дипломними роботами з перекладу.

24. Вважаємо науково-дослідну роботу кафедри задовільною.

Проте серед нерозв’язаних проблем пропонуємо відмітити наступне.

— недостатня забезпеченість студентів навчальною літературою;

— відсутність постійної можливості користуватися під час викладання сучасними технічними засобами навчання.

Кафедра вважає, що підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі перекладу сприятиме покращення інформаційного та технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

До керівництва курсовими та дипломними роботами залучаються кращі фахівці кафедри (проф. Ніконова В.Г., проф. Корунець І.В., доц. Максімов С.Є., доц. Мелешкевич Л.М., доц. Мелько Х.Б., доц.. Селіванова О.І., доц. Скрябіна В.Б., доц. Польова Е.В., доц. Сніцар В.П., доц. Чернікова О.І., доц. Кононець Ю.В., доц. Галич О.Б. та ін.), проте подекуди якість написання курсових робіт студентами не відповідає їхньому кваліфікаційному рівню через слабке володіння студентами іноземною мовою, а також невміння аналізувати та узагальнювати інформацію.

Рівень виконання самостійних наукових робіт студентами та тематика кандидатських дисертацій, що виконується на кафедрі, свідчить про те, що вже можна відкривати центр фахових мов.

25. Відповідальні за наукову роботу викладачів і студентів: доц. Скрябіна В. .Б., доц. Чернікова О.І., доц. Кононець Ю.В., викладачі: Горицька Ю.В., Рибакова К.А.,

Затверджено на засіданні кафедри від 24 листопада 2016 р., протокол № 6.

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток А

Список публікацій

викладачів кафедри англійської філології і перекладу

у 2016 календарному році

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вид публікації Назва публікації,

де опублікована

Обсяг

( у др. арк.)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
Ніконова В.Г. стаття Мовні засоби вираження емоцій та їх відображення у перекладі (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Богойко Д.
Ніконова В.Г. стаття Анекдот як жанр комічного: до проблеми перекладу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 55-59 Ю. Голуб
Ніконова В.Г. стаття Проблеми типології жанрів передвиборчого дискурсу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 59-62 О. Гученко
Ніконова В.Г. стаття Неологiзми сфери шоу-бiзнесу та шляхи їх передачi українською мовою (на матерiалi сучасного американського газетного дискурсу) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 73-77 Р. Кулич
Ніконова В.Г. стаття Культурно-історичні реалії у романах Вальтера Скотта та проблеми їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 89-93 Н. Мотика
Ніконова В.Г. стаття Епітет як засіб художнього зображення та проблеми його перекладу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 89-93 Д. Некрасова
Ніконова В.Г. стаття Лінгвістичні засоби створення іміджу президента та їх відображення у перекладі (на матеріалах політичних промов Б. Обами) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 115-119 О. Рубан
Ніконова В.Г. стаття Лексико-стилістичні засоби створення романтичного в поезії байрона та їх передача в українськомовних перекладах // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 235-239 О. Сидоренко
Ніконова В.Г. стаття Сугестивні технології маніпулятивного впливу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 247-252 М.Фандєєв
Ніконова В.Г. стаття Гендерно зумовлена номінація лінгвокультурного типажу «авантюристка» художньому втіленні (на матеріалі творів Сідні Шелдона) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 270-273 А. В. Русакова
Ніконова В.Г. тези Lexico-grammatical means of modality in English newspapers and adequacy of their translation into Ukrainian // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. – С. 318 Bobko N.
Ніконова В.Г. тези Classification of conditionals and peculiarities of their translation // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 322 V. Kreshchenko
Ніконова В.Г. тези Understanding and translation of the original metaphors in the works of fiction // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. С. 322 Yu. Yuzkova
Борис Д. П. стаття Механізми та моделі реалізації апелятивації в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2016. – № 20. – Т. 2. – C. 8-12. 0,71 др.а. немає
Борис Д. П. стаття Феномен фонетической мимикрии в английских неосленгизмах начала ХХІ века // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса : Видавничий дім „Гельветика”, 2016. – Вип. 7. – C. 27-31. 0,52 др.а. немає
Борис Д. П. тези Енантіосемія англійських неосленгізмів початку ХХІ століття // Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”, 30 березня-01 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 33-34. 0,11 др.а. немає
Вялікова О. О. Стаття Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка // Філологічні трактати. – Том 8, №2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 7–14. Немає
Вялікова О. О. Стаття Прагматика креолізованого віршованого тексту в культурологічній лінгвосеміотиці // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – №5. – Дрогобич, 2016. – С. 56–59. Немає
Вялікова О. О. Тези Формалізація структури креолізованого віршованого тексту // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 54–56. Немає
Галич О.Б. стаття Композиційні особливості екранного хронотопу та засоби його відтворення у системі перекладу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Глушко В.
Горицька Ю. В. тези Особливості художнього дискурсу письменників-емігрантів / Ю. В. Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. — 1 квіт. 2016 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 71—73. 0,16 немає
Горицька Ю. В. стаття Семантико-стилістичні особливості англомовного дискурсу Марини Левицької та їх відтворення в українськомовних перекладах// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Ляшенко О.
Горицька Ю. В. стаття Лінгвокультурний простір художньої прози письменників-білінгвів як проблема перекладу (на матеріалі роману «Спадщина» Анни Шевченко)// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Пуць В.
Дейнеко І.А. тези Динаміка рецепції роману Ч. Дікенза “Пригоди Олівера Твіста” в контексті еволюції засад прозового художнього перекладу в Україні в ХІХ-ХХ ст. / І. А. Дейнеко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : “Україна і світ: діалог мов та культур”, м. Київ, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 88-90. 0,1 немає
Дейнеко І.В. тези Особливості відтворення гумору та іронії в перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі “Сага про Форсайтів”. / І. В. Дейнеко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : “Україна і світ: діалог мов та культур”, м. Київ, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 90-92. 0,1 немає
Єнько С.В. тези Специфіка перекладу текстів рекламних слоганів / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2015. немає
Капранов Я.В. стаття Витлумачення терміна “етимон” як знакового утворення прамовного стану / Я.В. Капранов // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 65–68 немає
Капранов Я.В. стаття Інтерпретація змісту поняття “архетип” у лінгвокомпаративістиці / Я.В. Капранов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 133–145. немає
Капранов Я.В. тези Stages of Nostratic Linguistics / Y.V. Kapranov [Electronic Resource] // The Linguistic Society of Belgium 2016 Day, (Friday, 13 May 2016, Belgium). – Louvain-la-Neuve, 2016. – Mode of Access : https://www.easychair.org/conferences/submission.cgi?submission=2659589;a=10855822 Корольова А.В.
Капранов Я.В. тези Моноцентристська гіпотеза походження мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 30 бер. – 01 квіт. 2016 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 128–130.
Капранов Я.В. тези Ностратична макросім’я: сучасні гіпотези [Електронний ресурс] / Я.В. Капранов // VI Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі для індывідуальных удзельнікаў. – Каунас, 2016. – Режим доступу : https://secureurl.fwdcdn.com/linkfilter/[…]
Капранов Я.В. Стаття у наукометричній базі даних Index Copernicus Наукові дискусії щодо ностратичної гіпотези походження мов / Я.В. Капранов // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2016. – IV(21), Issue: 98. – C. 68–71. – (The journal is listed and indexed in: Index Copernicus).
Карпенко Ю.В. тези Лінгвістичне моделювання негативного іміджу артиста // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня–01 квітня 2016 р.). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 132—133. немає
Кононець Ю.В. стаття Архетипи як первинні образи вербальних товарних знаків / Ю.В. Кононець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. Вип. 146. – Кіровоград, 2016. С. 81 – 86 немає
Кононець Ю.В. стаття Прагматичні особливості англомовної соціальної реклами та їх відтворення українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. 0,17 д.а. Тютченко А
Кононець Ю.В. стаття Вербальні засоби впливу в англомовному рекламному дискурсі: лінгвопрагматичний і перекладацький аспекти // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. 0,17 д.а. Зубко А.
Кононець Ю.В. стаття Технообрази в англомовному рекламному дискурсі (лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. 0,17 д.а. Ільєнко І.
Кононець Ю.В. стаття Вербально-визуальное единство креолизированных рекламних текстов как проблема перевода на русский язык // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. 0.17 д.а. Чжан Ш.
Кононець Ю.В. стаття Методи графічного аналізу вербальних товарних знаків англомовного рекламного дискурсу / Ю.В. Кононець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 62. 0,4 д.а. немає
Корунець І.В. стаття Лінгвостилістичні особливості роману дж. Голсуорсі «To Let» («Здаємо в оренду») та їх відтворення в українському перекладі // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Кісільов К.
Корунець І.В. стаття Поетична матриця творів Р. Бернза та їх відтворення в українських перекладах В. Мисика і М. Лукаша // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Онопрієнко О.
Корунець І.В. стаття Тексти художнього дискурсу як проблема перекладу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Розпутна О.
Корунець І.В. стаття Ідіоматичні вирази та усталені словосполучення у художньому творі: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі роману Джека Лондона «Мартін Іден»)// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Сорока Д.
Корунець І.В. стаття Ідіостиль та особливості відтворення рис авторського ідіостилю в перекладі// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Ткачук Ю.
Кулешір М.М. тези Архетип кінця світу в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера / М. М. Кулешір // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня–1 квітня 2016). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 182—184. 0,15 немає
Максімов С.Є. тези Неологізми як перекладацька проблема

/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур».

— Київ, КНЛУ : 30.03—01.04 2016 р. [Електронний ресурс].

0,1 др. арк. немає
Максімов С.Є. навч. посібник Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання. Видання 3-е, виправлене та доповнене. К. : Вид. Центр КНЛУ, 2016. 350 с. 14, 6 друк. арк. немає
Максімов С.Є. навч. посібник Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: Навч. посібник. Видання 3-є, виправлене та доповнене — К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. —176 с. 7, 3 друк. арк. немає
Максімов С.Є. стаття Структурно-семантичні особливості термінології медичного дискурсу та способи їх відтворення українською мовою// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Єфіменко Р.
Максімов С.Є. стаття Структурно-семантичні особливості неологізмів в сучасному англомовному екологічному дискурсі та способи їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Полторак К.
Максімов С.Є. стаття Структурно-семантичні особливості власних імен у творах Стівена Кінга та способи їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Потапенко Т
Максімов С.Є. стаття Структурно-семантичні особливості англомовних військових термінів та способи їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Хомік О.
Максімов С.Є. стаття Категорія оцінки та її вираження в художньому дискурсі: мовознавчий та перекладознавчий аспекти // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Шевченко О.
Мелешкевич Л. М. тези Предикати ідентифікаційного відношення

в англомовних біографічних текстах енциклопедичних

статей /
Л. М. Мелешкевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня–01 квітня 2016. — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 220—222.

немає
Мелешкевич Л. М. стаття Особливості поняття «військова термінологія» // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Запара Ю.
Мелешкевич Л. М. стаття Англомовна медична термінологія: перекладацький аспект // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Ломакіна А.
Мелешкевич Л. М. стаття Способи відтворення мови афроамериканців в українськомовних перекладах (на матеріалі фільму «12 років рабства») // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Прищенко Я.
Мелешкевич Л. М. стаття Функціонування мови підлітків у кінодискурсі: перекладацький аспект (на матеріалі серіалу «Незграбна») // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Черняховський К.
Мелько Х.Б. тези Концептуальні сфери колоративної композити в англійській та українській мовах. // Україна і світ: Діалог мов та культур : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 29—01 квіт. 2016 р.) / КНЛУ. немає
Мелько Х.Б. стаття Мовна експресія науково-популярного дискурсу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Конобас М.
Мелько Х.Б. стаття Мовні засоби реалізації модальності в промовах політичних лідерів під час інформаційних війн та їх переклад українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Кравченко М.
Мелько Х.Б. стаття Каламбури в англійській художній літературі та їх переклад українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Петровська А.
Мелько Х.Б. стаття Неологізми в сучасному англомовному медійному дискурсі: прагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі газетних статей) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Смірнова І.
Мелько Х.Б. стаття Лінгвостилістичні особливості комунікативних стратегій та тактик в політичних промовах // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Шевченко О.
Никитченко К. П. фахове наукове видання ДАК України Замінне та аналогічне словотворення як способи творення оказіоналізмів доби постмодернізму / К. П. Никитченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». ― Луцьк: Вежа–Друк, 2016. ― № 5 (330). ― С. 56–60. 0,51 немає
Никитченко К. П. фахове наукове видання ДАК України Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів / К. П. Никитченко // Записки з романо-германської філології [ред. І. М. Колегаєва] ; Одеський нац. ун–т ім. І. І. Мечникова. ― Вип. 1 (36). ― Одеса : КП ОМД, 2016. ― С. 116–122. 0,53 немає
Nykytchenko K. P. зарубіжне

інтернет-видання

Blending as occasional word–formation in chick lit genre: cognitive aspect [Електронний ресурс] / K. P. Nykytchenko // Language, Individual and Society : Journal of International Scientific Publications, Volume 10, 2016. ― P. 122–132. — Режим доступу до журн. : http://www.scientific–publications.net/get/1000018/1470915811878081.pdf 0,96 немає
Пашун О.В. тези Лексико-семантична характеристика термінології у галузі психології в новогрецькій мові. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня–1 квітня 2016). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016.

С. 280–283.

немає
Польова Е.В. тези Новітні тенденції у навчання письмового перекладу // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня -1 квітня 2016 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 298—300. 0,13 немає
Польова Е.В. стаття Чорний гумор» як лінгвістичне явище та перекладознавча проблема // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Кошеваров Р.
Польова Е.В. стаття Проблемы перевода политкорректной лексики с английского языка на русcкий// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Хань Бинь Пен
Польова Е.В. стаття Лінгвостилістичні особливості англомовного кінодискурсу та їх відтворення українською мовою засобами компресії та декомпресії // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Чернюк Я.
Прокопчук М. М. стаття Критерії класифікації вправ для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи (англійська мова після німецької) / М. М. Прокопчук // Сборник статей научно-информационного центра “Знание” по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции “Развитие науки в ХХІ веке”. Ч. 4. – Харьков : Знание, 2016. – С. 73–78. немає
Прокопчук М. М. стаття Аналіз підходів до вирішення проблеми формування мовних компетенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» 4 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: Научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 46–48. немає
Попович Ю.О. стаття Відтворення нелітературного мовлення як маркера соціального статусу літературного персонажа (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів ХІХ століття) / Ю. О. Попович // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. – Кіровоград : Видавець Лисенко В,Ф., 2016. – №144. – С. 261–266. 0,54 д.а. немає
Попович Ю.О. стаття Відтворення фонетичних відхилень, граматичних помилок і просторіччя як маркерів соціального статусу персонажа (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів ХІХ століття) / Ю. О. Попович // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Г. І. Лиса]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Вип. 32. – С. 104–111. 0,65д.а. немає
Рахнянський В.В. стаття Топос Мексики в автобиографическом романе Ричарда Родригеза «Время долга: диалог с моим мексиканским отцом» // Международная научно-практическая конференция «Открытый мир: мультикультурный дискурс в языке и культуре». Чита, ЗГУ, 25 января 2014. – С. 220-222 С. 220-222 (0,3 д.а.) немає
Рахнянський В.В. стаття Концепт «коричневая Америка» в творчестве Ричарда Родригеза // Международная конференция «Американская культура в многополярном мире». М., МГУ, 6-10 декабря 2013 С. 17-21

(0,4 д.а.)

немає
Рахнянський В.В. стаття Модель етнічної ідентичності мексикано-американця в автобіографічній прозі літератури Чекано: варіант Річарда Родрігеса, «Наукові праці», серія Філологія, Чорноморський державний університет ім.. П.Могили. С. 44-50

(0,5 д.а.)

немає
Рибакова К.А. стаття Тематична лінія у якості змістової реалізації образу Вікторіанської Англії // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія Українки / К. А. Рибакова. – Випуск 21. – Одеса, 2016 – C. 144 – 150. немає
Рибакова К.А. тези Смисловий корелят як складова частина образу Вікторіанської Англії // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 31 березня — 2 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – C. 317 – 319. 0, 14

друк. арк.

немає
Селіванова О. І. стаття Структурно-семантичні та прагматичні особливості тексту міжнародних договорів у перекладі українською мовою (на матеріалі законодавчої бази щодо захисту прав людини) // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Карлаш О.
Селіванова О. І. стаття Термінологія англомовних юридичних текстів і особливості її перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Лошатинський В.
Скрябіна В.Б. стаття Характеристики комунікативної поведінки перекладача // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія філологічна : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Націо нального університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – 346 с. 0,7 д.а. немає
Скрябіна В.Б. тези Типологія комунікативної поведінки перекладача // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня -1 квітня 2016 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. 0,06 д.а. немає
Скрябіна В.Б. стаття Мовні засоби реалізації гендерних стереотипів в англомовних глянцевих журналах і особливості їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Єжкун К.
Скрябіна В.Б. стаття Полісемія англійської розмовно-побутової лексики та особливості її відтворення в українськомовному перекладі // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Земляна О.
Скрябіна В.Б. стаття Прецедентные имена в английском дискурсе масс-медиа: лингвокультурный и переводческий аспекты // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Мухамметгилиджов М.
Скрябіна В.Б. стаття Вербальні засоби персуазивності в промовах англомовних політиків: лінгвопрагматичний і перекладознавчий аспекти // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Перенко Г.
Скрябіна В.Б. стаття Мовні засоби вираження прагматичної інтенції адресанта в англомовному жіночому політичному дискурсі та особливості їх перекладу українською мовою// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Сидоренко І.
Скрябіна В.Б. стаття Мовні засоби експресивізації англомовних рекламних текстів та особливості їх перекладу українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Чала М.
Сніцар В.П. стаття Структурно-семантичні характеристики англомовної термінології альпінізму та особливості їх відтворення українською мовою// Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Аскєрова Г.
Сніцар В.П. стаття Терминология моды английского языка: лексико-семантическая характеристика и специфика перевода // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Бао Х.
Сніцар В.П. стаття Словотвірні характеристики термінів офтальмології англійської мови та їх відтворення українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Бараненко А.
Сніцар В.П. стаття Лексико-семантичні особливості англомовної термінології театрального мистецтва та способи їх відтворення українською мовою // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Мартиненко А.
Стрельченко Н. С. стаття Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: психічні процеси / Н. С. Стрельченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Вип. 260, Том 272. — Філологія. Мовознавство. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 95—99.

(0,64 д.а.)

немає
Стрельченко Н. С. стаття Функціонування питань-перепитів в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії й тактики / Н. С. Стрельченко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. — Том 2, № 5. — Дрогобич, 2016. С. 122—125.

(0,59 д.а.)

немає
Стрельченко Н. С. стаття Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: ментальні моделі / Н. С. Стрельченко // Science and Education a New Dimension. Philology / [editor-in-chief Xenia Vamos]. — Budapest, 2016. — Vol. IV (18), Issue 80. — p-ISSN 2308-5258,

e-ISSN 2308-1996.

С. 90—93. (0,57 д.а.) немає
Стрельченко Н. С. стаття Echo Questions Functioning as Quesitive Speech Acts in Conversation / Natalia Strelchenko // The 6th International Research Conference on Education, Language and Literatures : Conference Proceedings, (Tbilisi, 22—23 April 2016) / International Black Sea University. — Tbilisi : International Black Sea University, 2016. — ISSN 2298-0180. С. 181—184.

(0,29 д.а.)

немає
Стрельченко Н. С. тези Питання-перепити в системі мовленнєвих актів / Н. С. Стрельченко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 березня — 1 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 399—401.

(0,15 д.а.)

немає
Тронь Т.В. стаття Структура берегової охорони США й особливості підготовки її фахівців

Збірник наукових праць Випуск LXIX Том 2. Серія: Педагогічні та психологічні науки/ Херсон 2016 р.- 171с.

С. 163-167 немає
Тронь Т.В стаття United states border patrol: general facts, main tasks, agents’ training

International Scientific Journal. КВ № 20971-10771Р. ISSN 2410-213Х (Print); ISSN 2410-9371 (Online).

http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1585

Випуск № 10, жовтень 2016

немає
Чернікова О.І. стаття Військова термінологія у науково-популярному дискурсі: до проблеми перекладу // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Благовісна К.
Чернікова О.І. стаття Походження й особливості запозичення географічних назв у англійській мові та їх відтворення українською // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Іваненко Т.
Чернікова О.І. стаття Характеристика онімічного прошарку лексики: ономастика як мовознавча дисципліна, антропоніми у системі власних назв, онім у кінодискурсі як перекладознавча проблема // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016. Кузнєцова І.
Шкута О.Г. тези Структурні типи англомовних кліше в публіцистичному тексті // Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», 2016, м. Київ немає
Шкута О.Г. стаття Репрезентація військової термінології українською мовою (на матеріалі сучасних медійних текстів)// Матеріали науково-практичної конференції «Нове у філології сучасного світу», 2016, м. Львів С. 51–54.

(3,5 д.а.)

немає

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток Б

Список публікацій

студентів, які займаються науково-дослідною роботою на кафедрі

у збірнику Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. – К.: Освіта України, 2016.

 1. Аскєрова Г., Сніцар В. П. Структурно-семантичні характеристики англомовної термінології альпінізму та особливості їх відтворення українською мовою
 2. Бао Х., Сницар В. П. Терминология моды английского языка: лексико-семантическая характеристика и специфика перевода
 3. Бараненко А., Сніцар В. П. Словотвірні характеристики термінів офтальмології англійської мови та їх відтворення українською мовою
 4. Благовісна К., Чернікова О. І. Військова термінологія у науково-популярному дискурсі: до проблеми перекладу
 5. Богойко Д., Ніконова В. Г. Мовні засоби вираження емоцій та їх відображення у перекладі (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте)
 6. Глушко В., Галич О. Б. Композиційні особливості екранного хронотопу та засоби його відтворення у системі перекладу
 7. Голуб Ю., Ніконова В. Г. Анекдот як жанр комічного: до проблеми перекладу
 8. Гученко О., Ніконова В. Г. Проблеми типології жанрів передвиборчого дискурсу
 9. Дамінова Л., Мелешкевич Л. М. Лінгвокультурна специфіка слів-реалій у фільмі «Прислуга»
 10. Єжкун К., Скрябіна В. Б. Мовні засоби реалізації гендерних стереотипів в англомовних глянцевих журналах і особливості їх перекладу українською мовою
 11. Єфіменко Р., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості термінології медичного дискурсу та способи їх відтворення українською мовою
 12. Запара Ю., Мелешкевич Л. М. Особливості поняття «військова термінологія»
 13. Земляна О., Скрябіна В. Б. Полісемія англійської розмовно-побутової лексики та особливості її відтворення в українськомовному перекладі
 14. Зубко А., Кононець Ю. В. Вербальні засоби впливу в англомовному рекламному дискурсі: лінгвопрагматичний і перекладацький аспекти
 15. Іваненко Т., Чернікова О. І. Походження й особливості запозичення географічних назв у англійській мові та їх відтворення українською
 16. Ільєнко І., Кононець Ю. В. Технообрази в англомовному рекламному дискурсі: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти
 17. Карлаш О., Селіванова О. І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості тексту міжнародних договорів у перекладі українською мовою (на матеріалі законодавчої бази щодо захисту прав людини)
 18. Кісільов К., Корунець І. В. Лінгвостилістичні особливості роману дж. Голсуорсі «To Let» («Здаємо в оренду») та їх відтворення в українському перекладі
 19. Конобас М, Мелько Х. Б. Мовна експресія науково-популярного дискурсу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти
 20. Кошеваров Р., Польова Е. В. «Чорний гумор» як лінгвістичне явище та перекладознавча проблема
 21. Кравченко М., Мелько Х. Б. Мовні засоби реалізації модальності в промовах політичних лідерів під час інформаційних війн та їх переклад українською мовою
 22. Кузнєцова І., Чернікова О. І. Характеристика онімічного прошарку лексики: ономастика як мовознавча дисципліна, антропоніми у системі власних назв, онім у кінодискурсі як перекладознавча проблема
 23. Кулич Р., Ніконова В. Г. Неологiзми сфери шоу-бiзнесу та шляхи їх передачi українською мовою (на матерiалi сучасного американського газетного дискурсу)
 24. Ломакіна А., Мелешкевич Л. М. Англомовна медична термінологія: перекладацький аспект
 25. Лошатинський В., Селіванова О. І. Термінологія англомовних юридичних текстів і особливості її перекладу українською мовою
 26. Ляшенко О., Горицька Ю. В. Семантико-стилістичні особливості англомовного дискурсу Марини Левицької та їх відтворення в українськомовних перекладах
 27. Мартиненко А., Сніцар В. П. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології театрального мистецтва та способи їх відтворення українською мовою
 28. Мотика Н., Ніконова В. Г. Культурно-історичні реалії у романах Вальтера Скотта та проблеми їх перекладу українською мовою
 29. Мухамметгилиджов М., Скрябина В. Б. Прецедентные имена в английском дискурсе масс-медиа: лингвокультурный и переводческий аспекты
 30. Некрасова Д., Ніконова В. Г. Епітет як засіб художнього зображення та проблеми його перекладу
 31. Носань О., Польова Е. В. Безеквівалентна лексика у політичному дискурсі: лінгвокультурний та перекладацький аспекти
 32. Онопрієнко О., Корунець І. В. Поетична матриця творів Р. Бернза та їх відтворення в українських перекладах В. Мисика і М. Лукаша
 33. Хань Бинь Пен, Полевая Э. В. Проблемы перевода политкорректной лексики с английского языка на русcкий
 34. Петренко Г., Скрябіна В. Б. Вербальні засоби персуазивності в промовах англомовних політиків: лінгвопрагматичний і перекладознавчий аспекти
 35. Петровська А, Мелько Х. Б. Каламбури в англійській художній літературі та їх переклад українською мовою
 36. Полторак К., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості неологізмів в сучасному англомовному екологічному дискурсі та способи їх перекладу українською мовою
 37. Потапенко Т., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості власних імен у творах Стівена Кінга та способи їх перекладу українською мовою
 38. Прищенко Я., Мелешкевич Л. М. Способи відтворення мови афроамериканців в українськомовних перекладах (на матеріалі фільму «12 років рабства»)
 39. Пуць Ю., Горицька Ю. В. Лінгвокультурний простір художньої прози письменників-білінгвів як проблема перекладу (на матеріалі роману «Спадщина» Анни Шевченко)
 40. Розпутна О., Корунець І. В. Тексти художнього дискурсу як проблема перекладу
 41. Рубан О., Ніконова В. Г. Лінгвістичні засоби створення іміджу президента та їх відображення у перекладі (на матеріалах політичних промов Б. Обами)
 42. Русакова А., Ніконова В. Г. Гендерно зумовлена номінація лінгвокультурного типажу «авантюристка» в художньому втіленні (на матеріалі творів Сідні Шелдона)
 43. Сидоренко І., Скрябіна В. Б. Мовні засоби вираження прагматичної інтенції адресанта в англомовному жіночому політичному дискурсі та особливості їх перекладу українською мовою
 44. Сидоренко О., Ніконова В. Г. Лексико-стилістичні засоби створення романтичного в поезії Байрона та їх передача в українськомовних перекладах
 45. Смірнова І., Мелько Х. Б. Неологізми в сучасному англомовному медійному дискурсі: прагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі газетних статей)
 46. Сорока Д., Корунець І. В. Ідіоматичні вирази та усталені словосполучення у художньому творі: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти (на матеріалі роману Джека Лондона «Мартін Іден»)
 47. Ткачук Ю., Корунець І. В. Ідіостиль та особливості відтворення рис авторського ідіостилю в перекладі
 48. Тютченко А., Кононець Ю. В. Прагматичні особливості англомовної соціальної реклами та їх відтворення українською мовою
 49. Фандєєв М., Ніконова В. Г. Сугестивні технології маніпулятивного впливу: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти
 50. Хомік О., Максімов С. Є. Структурно-семантичні особливості англомовних військових термінів та способи їх перекладу українською мовою
 51. Чала М., Скрябіна В. Б. Мовні засоби експресивізації англомовних рекламних текстів та особливості їх перекладу українською мовою
 52. Чернюк Я., Польова Е. В. Лінгвостилістичні особливості англомовного кінодискурсу та їх відтворення українською мовою засобами компресії та декомпресії
 53. Черняховський К., Мелешкевич Л. М. Функціонування мови підлітків у кінодискурсі: перекладацький аспект (на матеріалі серіалу «Незграбна»)
 54. Чжан Ш., Кононец Ю. В. Вербально-визуальное единство креолизированных рекламных текстов как проблема перевода на русский язык
 55. Шевченко О., Максімов С. Є. Категорія оцінки та її вираження в художньому дискурсі: мовознавчий та перекладознавчий аспекти
 56. Шевченко О., Мелько Х. Б. Лінгвостилістичні особливості комунікативних стратегій та тактик в політичних промовах
 57. Bil-djassim N.Fashion terminology in the modern English language
 58. Bobko N.Lexico-grammatical means of modality in English newspapers and adequacy of their translation into Ukrainian
 59. Boiko O. Linguistic innovations in English-language advertising and the problem of their translation into Ukrainian
 60. Bombela M.Special aspects of rendering words of lexico-semantic field «America» in American cinema discourse into Ukrainian (based on films by Marvel/DC film studios)
 61. Bondareva M.Phraseological units with component «heart» in English and Ukrainian compositions
 62. Borzykh O.Double nature of rock lyrics and its translation from English into Ukrainian language
 63. Buhera V.Modern approaches to definition of notion of «neologism» in linguistics
 64. Bulat J.Pun as a stylistic device and ways of its translation from English into Ukrainian
 65. Chastiuk Ya.Structural and semantic features of technobabble in science fiction films and specifics of its rendering into Ukrainian
 66. Cherniak Y.Types de détournement de sigles en français moderne
 67. Cherniuk Y. Concept of jargon as social and linguistic conventions in modern linguistics
 68. Cherpak B. Peculiarities of rendering political vocabulary in advertising discourse
 69. Chybras Y. Translation of proper names and their rendering into the Ukrainian language (based on the movie «Warcraft: The beginning»)
 70. Dehtiarov O. Rendering idiomatic expressions of sports origin in translating texts of mass media into Ukrainian
 71. Drub V. Evaluation and evaluative adjectives in literary discourse
 72. Fedchenko A. English monologue speeches of Barack Obama
 73. Fomenko G. English lexical units of computer industry
 74. Franko O.Linguistic perspectives of representing attitude in fiction
 75. Frantsishko A. Peculiarities of translation of verb must by means of the Ukrainian language in media discourse
 76. Grishanova D. Specifics of English-Ukrainian translation of phraseological units in texts of fiction (based on the English authors’ fictional books and their Ukrainian translations)
 77. Guz O.Features of translating nationally biased lexicon in animated discourse
 78. Hatalska M.Stylistic devices as instruments of lexico-semantic manipulation and ways of their rendering in the discourse of newspaper discourse texts
 79. Hirska A.Colloquial words in animated films and their translations into Ukrainian
 80. Hladka A. A personified city in the English-language films: A multimodal study
 81. Holovata T.Persuasion in English fashion discourse
 82. Honcharova V. Specificity of translating English and Ukrainian set expressions in literary texts
 83. Hordiienko O.Linguo-pragmatic and translational aspects of communication accommodation (based on Steve Jobs’ and Joseph Brodskyi’s commencement speeches)
 84. Hula A.Specifics of rendering English phraseologismsin newspaper discourse
 85. Humeniuk Yu. Specificity of neologisms’ translation in modern English press into Ukrainian
 86. Ibadova A.Rendering proper names in fiction literature
 87. Igovscky A. Peculiarities of rendering homonymy and polysemy as a pun into Ukrainian in fiction discourse
 88. Ilchenko A. Peculiarities of translation of modern English medical terminology into Ukrainian
 89. Ivanova O.Lexico-semantic peculiarities of translation of euphemisms in political discourse (a case of Barack Obama’s speeches)
 90. Kaliman C. Political speeches persuasive lexicon translation peculiarities
 91. Karpachova M. Key features of nationally biased units in mass media discourse
 92. Karpenko A. Correlation of notions of phraseological unit and idiom in modern linguistics
 93. Karpova V.The evolution of the concept FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD in linguistics

Kharyna I. Ways of rendering the meaning of modal verbs on the basis of Oscar Wilde’s novel»The Picture of Dorian Gray»

 1. Khmelnytska O. Complications in the computer games discourse localization process
 2. Hodakivska S. Language means of realizing politeness strategies in English film discourse and specifics of their Ukrainian translation
 3. Khorischenko K. Options in translating of pun in «Alice in Wonderland» of L. Carrol
 4. Kisilov K.Linguostylistic features of the novel «To let» by John Galsworthy and ways of their rendering into Ukrainian
 5. Kiienko Zh.Political neologisms in the English pre-election discourse and their reproduction in the Ukrainian language
 6. Klymenko V.Image of a politician in English media discourse: Translation and interpretation studies perspective
 7. Kolisnichenko V.Antonymic translation of poetic discourse texts from English into Ukrainian
 8. Koroyid A. Ways of rendering the lexico-semantic field «love» into Ukrainian (based on American fiction texts)
 9. Koshchii D.Ways of translation of absolute participial constructions in English newspaper discourse
 10. Kotelyanets A. Ways of rendering the lexico-semantic field «fear» into Ukrainian (based on English modern mass media texts)
 11. Kovalchuk N. Humour in the communicative situation of flirtation
 12. Kovalenko V. Dіаlоgue or dіаlоgue speech as prіmаry fоrm of verbаl cоmmunіcаtіоn in modern linguistics
 13. Kreshchenko V. Classification of conditionals and peculiarities of their translation
 14. Kryzhanivska S. Peculiarities of translation of slang from English into Ukrainian (based on the us movie «Desperate Housewives»)
 15. Kubanova K. Nationally-biased lexicon vs. realia in modern linguistics studies
 16. Kukharska V.English advertising myth
 17. Kurbal-Hranovska O. English-Ukrainian translation of idiomatic expressions
 18. Kusova A. Stylistic and functional aspect of the epithets and its representation in translating of English literature texts
 19. Kvashnina K. Advertising discourse: Main principles of its translation
 20. Lazurenko D. Specifics of translating realia in the texts of English newspaper discourse
 21. Lemeshko O. Linguistic tradition of studying of terms of professional orientation
 22. Levushevskiy B. The key problem of translating neologisms in computer discourse
 23. Lituta M.Translation transformations in translation of the Oscar Wilde’s novel «The Picture of Dorian Gray»
 24. Lysychenko O. Lingvocultural peculiarities of English advertising texts and difficulties of their translation into Ukrainian
 25. Makhynko V. Explicit and implicit allusions in English-language cartoons and the principles of translating them into Ukrainian
 26. Malyuha D. Specifics of translating metaphor into Ukrainian in «Go Set a Watchman» by Harper Lee
 27. Melnyk O. Nationally-marked lexicon units
 28. Specific of rendering (based on British film discourse materials)
 29. Melnyk V. Functional characteristics of English euphemisms in mass media texts
 30. Mevsha A.Rendering of professional slang words in media discourse
 31. Mischenko D. Specifics of medical terms’ translation based on the TV series «House, M.D.»
 32. Molokanova Y. Political metaphors in modern discursive practices
 33. Nemenushchia A. Peculiarities of translating proper names of characters in animated discourse into Ukrainian (based on the animated film by the Disney Company)
 34. Nikonova Y.Peculiarities of English business documents and ways of their translation into Ukrainian
 35. Obolashvili M. Stylistic means of expressing emotions in literary discourse
 36. Olkhovska A. Elaborating the structure of the courseModern translation technologies. Cat-tools»
 37. Osiyuk A. Peculiarities of English-Ukrainian translation of acronyms and abbreviations in the texts of mass media discourse
 38. Ostrovska O. Metaphor in the sphere of modern English political communication: Translation aspect
 39. Pasichnyk D. Lingo-stylistic features of comic effect in English fiction and ways of its rendering into Ukrainian
 40. Pavlyshche V. Ways of translation of social and politicalnationally biased lexicon into Ukrainianin mass media discourse
 41. Pavlyshynets D. Ways of translating gerundial constructions in newspaper discourse
 42. Pedchenko V. Translation of tourism lexicon in advertising discourse into Ukrainian
 43. Perehiniak D. The main features of nationally biased units of lexicon in the translation of English texts (based on fiction text of English and American authors and their translation into Ukrainian)
 44. Peresada N. Phenomena of «slangization» in Ukrainian and English mass media
 45. Piatovs’kyi M.Semantic features of preposition on: Physical and non-physical spatial relations
 46. Podgornova D. Lexical and semantic means of creating the inner world of the character in the novel «Flowers for Algernon» by Daniel Keyes
 47. Poliachenko A. Verbalising pain in English and Ukrainian: Systemic and structural features
 48. Polishchuk M. Translation of English phraseological units into Ukrainian in the texts of mass media discourse of the 21st century
 49. Polyviana K. National and cultural codes in verbal phrasal nomination in Ukrainian, English and Hungarian
 50. Porokhnia T. Translation particularities of emotionally expressive lexemes in the novel of Oscar Wilde «The Picture of Dorian Gray»
 51. Protsiuk O. Translation of irony in American mass media discourse into Ukrainian
 52. Prysiazhna I. Peculiarities of translating legal terms into Ukrainian (based on «Rizzoli and Isles» series)
 53. Puryk A. Ways of translating author’s neologisms in the contemporary postmodern literary discourse
 54. Ragimli S. English medical terminology in modern linguistics
 55. Ruban V. Peculiarities of rendering modality in English political discourse
 56. Rudnytska M. Rendering structural, semantic, and pragmatic features of English fashion industry texts into Ukrainian
 57. Ryzhenkova M.Structural and semantic specifics of film meme in English linguocultural context
 58. Sakun O. Specifics of translation of obscene lexicon in modern American cinematic discourse
 59. Samoilenko Y. Ways of rendering of neologisms in modern political discourse from English into Ukrainian
 60. Sardanova J. The usage of phraseological units with colour components in English prose
 61. Sarkysova K. Peculiarities of rendering Latin and classical Greek borrowings in medical discourse
 62. Savkina I. Peculiarities of translating scientific and technical discourse terminology
 63. Savostian M. Euphemisms in English political speeches and ways of their rendering into Ukrainian
 64. Sheludchenko O. Peculiarities of translation of slang into Ukrainian in the novel of Chuck Palahniuk «Fight Club»
 65. Shkvarok N. Characteristics of terms in medical discourse
 66. Shmyhun M.Trаdіtіоnаl аnd mоdern defіnіtіоns of ecоnоmіc subject fіeld terms іn lіnguіstіcs
 67. Skopych K. Specifics of translating modern American film discourse onyms into Ukrainian
 68. Slobodiniuk L. Lexical and semantic means of representation of horror/mystery in the novel by Diana Setterfield «The Thirteenth Tale» and their translation into Ukrainian
 69. Sovenko K. Peculiarities of using translation transformations in fiction
 70. Svatko A. The translation of the weasel words in scientific and technical literature
 71. Stoliar O. Nоtiоn оf irоny in mоdеrn linguistiсs
 72. Storozhyk A. Lexical features of English-Ukrainian biblical texts translation
 73. Strelchenko N. Functions of echo questions in classroom interaction
 74. Siniaieva V. English proper names rendering into Ukrainian (based on «Game of Thrones» television series)
 75. Sviridova E. Lexical borrowings from English into Turkish in the sphere of economics
 76. Sydorenko V. Gender aspects of English advertising discourse and the problems of its rendering into Ukrainian
 77. Tebenkova M. Translation of words belonging to the lexical and semantic field «crime»
 78. Todorchyk Y. Peculiarities of translating the proper names in the British tales of the 21st century
 79. Tsenova A.Translatіоn оf mеtaphоr іn Englіsh nеwspapеr dіsсоursе іntо Ukraіnіan
 80. Tsybulska A. Peculiaridades linguo-semànticos de los fraseologismos españoles con el componente del color
 81. Tsymbal K. Ways of conveying lexical meaning of nonequivalent lexicon in mass media discourse from English into Ukrainian
 82. Tsymbaliuk O. Linguistic and stylistic features of public speaking (based on ceremonial speeches)
 83. Usenko V. Language expressive means of English publicistic discourse in socio-culturological phenomenon of modern communicative space: translation aspect
 84. Vasiak O. The category of case in modern English
 85. Vasylenko M. Metaphorical expressions in newspaper discourse as a translation challenge
 86. Vasylets G. The notion of non-equivalent lexicon in Ukrainian and English
 87. Vecherenko A. The definite and indefinite articlesVolkovska D. Translation of borrowings in English mass media discourse
 88. Volkovynska O. Euphemisms in economic discourse in English and means of their reproduction in Ukrainian translation
 89. Voronetska A. Peculiarities of rendering medical discourse professional vocabulary and jargon into Ukrainian
 90. Vynnytska V. Translation of buzzwords in contemporary English youth magazines
 91. Vishnevskaya A. Ways of conveying phraseology with «color» component in Ukrainian language (based on various types of discourse)
 92. Yarmoliuk O. Jargon as social dialect in modern linguistics
 93. Yevsiukova N. Functional characteristics of oxymoron in English literary discourse
 94. Yevstratenko Ya. Rendering of the comic effect in translation
 95. Yuzkova Yu. Understanding and translation of the original metaphors in the works of fiction
 96. Zaporozhets Yu. Ways of translation of nationally biased lexicon in newspaper discourse
 97. Zdor I. Lexical and grammatical features of the translation of English technical instructions
 98. Zharkov I. Specifics of rendering English interjections into Ukrainian (on the basis of the texts of literary discourse)
 99. Zhylikhivska V. Challenges in translation of false friends of translator in the texts of scientific discourse
 100. Zubakhina M. Phraseological units vs idiomatic expressionsas translation challenge

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток В

Список публікацій

викладачів кафедри англійської філології і перекладу,

поданих до друку у 2016 календарному році

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вид публікації Назва публікації,

де опублікована

Обсяг

( у др. арк.)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
Ніконова В.Г. стаття Лінгвокогнітивні і комунікативно-когнгітивні стратегії формування іміджу «ідеального політичного лідера» в англомовному медіадискурсі // Нова філологія. – Запоріжжя, 2017. немає
Ніконова В.Г. стаття Проблема адекватності перекладу художнього тексту: типи міжмовної мовленнєвої кореляції // Вісник кафедри ЮНЕСКО. – Київ, 2017. немає
Вялікова

О. О.

Стаття Методика моделювання креолізованих віршованих текстів. (Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, Католицький Люблінський університет Іоанна Павла II, Польща) Немає
Вялікова

О. О.

Стаття Semiotic Structure of the Creolised Verse Text. (Various Dimensions of Contrastive Studies, Польща) Немає
Вялікова

О. О.

Стаття Комплексна методика формального моделювання американського та українського креолізованого віршованого тексту. (Dissertationes Slavicae: Sectio Linguitsica Институт славистики Сегедского університету, Угорщина) Немає
Вялікова

О. О.

Стаття Динаміка формальної моделі креолізованого віршованого тексту і його прагматичного впливу (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка) Немає
Вялікова

О. О.

Стаття Системні зв’язки графічних стилістичних прийомів у структурі креолізованого віршованого тексту

(на матеріалі української візуальної поезії) (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)

Немає
Гатальська М. С. тези Stylistic devices as instruments of lexico-semantic manipulation and ways of their rendering in the newspaper discourse texts // Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2015 року. – К.: Освіта України, 2016. 1 Гатальська М. С.
Єнько С.В. стаття Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу немає
Єнько С.В. тези Специфіка англо-українського перекладу абревіатур і скорочень у текстах технічного спрямування немає
Іваненко К.В. стаття Мотиваційні моделі номінацій культурно маркованих одиниць на позначення суспільно-політичних реалій в українській мові (на матеріалі лексичних інновацій).

«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».

немає
Іваненко К.В. стаття Мотиваційна основа антропонімів епохи постмодерну в українській мові (на матеріалі лексикографічних джерел).

Наукові записки Національного університету

«Острозька академія». Серія «Філологічна».

немає
Іваненко К.В. стаття Структурно-семантическая мотивация культурно маркированной лексики епохи постмодерна(на материале искусствоведческих терминов).

«Austrian Journal of Humanities and Social Sciences»

  1. Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук

ISSN 2310-5593

немає
Игина З. А. стаття Полиморфный нарратив в готической традиции:

модификации корабля Тесея // Известия РАН. Серия литературы и языка

0.7 немає
Игина З. А. стаття Особенности передачи английских синтаксических единиц в русскоязычных переводах с позиции полушарных грамматик // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія 0.5 немає
Игина З. А. стаття Топика готического нарратива в аспекте семиотической конфигурации // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Серія «Філологія». – 2016. – № 23.

0.5 немає
Игина З. А. стаття Топос в готическом нарративе: уровни и планы смысловой кристаллизации // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты». – 2016. – № 21. 0.67 немає
Ігнатенко Л.Ю. тези Особливості відфразеологічих лексичних одиниць як складової лексикону сучасної англійської мови. 0,2 немає
Капранов Я.В. стаття Ностратична лінгвістика: історія, сучасний стан і перспективи розвитку / Я.В. Капранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К., 2016. – Вип. 12. – немає
Кононець Ю.В. стаття Семіотично ускладнені англомовні тексти як проблема перекладу. немає
Максімов С.Є. стаття Перекладацький аналіз тексту у світлі дискурс-аналізу 0,4 друк. арк. немає
Мелько Х.Б. стаття Відтворення стратегій мислення Барака Обами та Джона Керрі в українському перекладі немає
Никитченко К. П. стаття Оказіональна концептуальна метафора у романах жанру чік-літ немає
Пашун О.В. стаття Перекладацькі трансформації психологічних термінів новогрецької мови українською як механізм досягнення адекватності немає
Прокопчук М. М. стаття Особливості системи вправ для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові немає
Попович Ю.О. стаття Відтворення маркерів соціального статусу в описах вбрання персонажів (на матеріалі українських перекладів англійських романів ХІХ століття) немає
Попович Ю.О. стаття Відтворення кінесики як маркера соціального статусу літературного персонажа (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) немає
Попович Ю.О. тези Відтворення статусних маркерів нелітературного мовлення персонажів у перекладі немає
Скрябіна В.Б. стаття Мовна і метамовна особистість жінки-перекладача // Вісник кафедри ЮНЕСКО. – Київ, 2017. немає
Стрельченко Н. С. тези Функціональний підхід до вивчення питань-перепитів 0,18 д.а. немає
Стрельченко Н. С. тези Functions of echo questions in classroom interaction / N. Strelchenko //

Проблеми іноземної філології і перекладу: Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року.

0,07 д.а. немає
Тронь Т.В. тези Basic Qualifications and Requirements for Border Patrol Agents of the USA.

Міжнародна науково-практична конференція
«Стан, проблеми та перспективи
педагогічних досліджень і соціальної роботи» м. Сладковічево, Словацька Республіка
28–29 жовтня 2016 року

немає
Тронь Т.В. тези US CBP Border Patrol Academy: vocational training courses. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології та педагогіки», 4-5 листопада 2016 р. немає
Шкута О. Г. тези Conveying of English military terminology into Ukrainian language немає

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток Г

Участь викладачів

кафедри англійської філології і перекладу

у наукових конференціях у 2016 календарному році

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Тема доповіді Назва конференції
Ніконова В.Г. Разом зі студентами IІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 15 грудня 2016 року
Борис Д. П. Енантіосемія англійських неосленгізмів початку ХХІ століття Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня-01 квітня 2016 р.
Вялікова О. О. Формалізація структури креолізованого віршованого тексту Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов і культур”, м. Київ, 30-1 квітня 2016 р.
Горицька Ю. В. Особливості художнього дискурсу письменників-емігрантів Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня ― 1 квіт. 2016 р.
Дейнеко І. А. Динаміка рецепції роману Ч. Дікенза “Пригоди Олівера Твіста” в контексті еволюції засад прозового художнього перекладу в Україні в ХІХ-ХХ ст. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 року.
Дейнеко І. В. Особливості відтворення гумору та іронії в перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі “Сага про Форсайтів”. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 року.
Ігіна З. О. След как языковой сигнал события в нарративе Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1 лютого 2016 р.
Игина З. А. Трасология готического нарратива: структура следа события Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість, Острог, Національний університет «Острозька Академія», 7 квітня 2016 р.
Ihina Z. Topoi of the Imaginary Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур. Круглий стіл з міжнародною участю. Одеса–Дрогобич, 8 квітня 2016 р.
Игина З. А. Трасология нарратива: событие и его след Международная научная конференция «События в коммуникации и когниции» (Москва, 19–20 мая, 2016).
Ігнатенко Л.Ю. Особливості відфразеологічих лексичних одиниць як складової лексикону сучасної англійської мови. IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» Київ, 15 грудня 2016
Капранов Я.В. Stages of Nostratic Linguistics The Linguistic Society of Belgium 2016 Day, (Friday, 13 May 2016, Belgium)
Капранов Я.В. Моноцентристська гіпотеза походження мови Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 30 бер. – 01 квіт. 2016 р.)
Капранов Я.В. Ностратична макросім’я: сучасні гіпотези VI Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі для індывідуальных удзельнікаў.
Капранов Я.В. Наукові дискусії щодо ностратичної гіпотези походження мов Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2016. –
Карпенко Ю.В. Лінгвістичне моделювання негативного іміджу артиста Міжнародна науково-практична конф. “Україна і світ: діалог мов і культур”, Київ, КНЛУ, 30 березня–1 квітня 2016 р.
Максімов С.Є. Неологізми як перекладацька проблема Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур».— Київ, КНЛУ : 30.03—01.04 2016 р.
Мелешкевич Л. М. Предикати ідентифікаційного відношення

в англомовних біографічних текстах енциклопедичних

статей

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня–01 квітня 2016.
Никитченко К. П. Оказіональні конверсиви в англомовному постмодерністському художньому тексті Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.
Nykytchenko K. P. Cognitive Nature of Occasionalisms in Chick Lit Genre Language in Focus, Istanbul, Turkey, March 10–12, 2016.
Nykytchenko K. P. Condensed occasional word–formation in English postmodern literary text: cognitive approach Англійська мова у XXI столітті : спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю, Одеса-Дрогобич, 8 квітня 2016 р.
Nykytchenko K. P. Blending as occasional word–formation in chick lit genre: cognitive aspect 10th International Conference «Language, Individual and Society»
Elenite Holiday Village, Bulgaria, 7–11 September 2017.
Прокопчук М. М. Система вправ і завдань для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни Сходу в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості, Київ, 27 жовтня 2016 р.
Рибакова К.А. Смисловий корелят як складова частина образу Вікторіанської Англії Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
Пашун О.В. Лексико-семантична характеристика термінології у галузі психології в новогрецькій мові. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.
Польова Е.В. Teaching Self-Revision for Translators Inspirations for Translation Pedagogy, 1st CTER Congress, Krakow 14-16 March 2016
Польова Е.В. Новітні тенденції у навчанні письмового перекладу Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.
Скрябіна В.Б. Типологія комунікативної поведінки перекладача Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.
Скрябіна В.Б. Характеристики комунікативної поведінки перекладача X Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”. Острог, Національний університет „Острозька академія”, 7-8 квітня 2016 року.
Скрябіна В.Б. Разом зі студентами IІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 15 грудня 2016 року
Сніцар В.П. Метафора як спосіб творення кардіологічних термінів (на матеріалі англійської та української мов). Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 року.
Стрельченко Н. С. Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: ментальні моделі International Scientific Conference «Actual Problems of Science

and Education» (APSE — 2016), Budapest, Society for Cultural and Scientific Progress in  Central and Eastern Europe, 31 January 2016

Стрельченко Н. С. Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: психічні процеси ІV-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських і германських мов», Миколаїв, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 18 березня 2016
Стрельченко Н. С. Питання-перепити в системі мовленнєвих актів Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня—01 квітня 2016 р.
Стрельченко Н. С. Echo Questions Functioning as Quesitive Speech Acts in Conversation 6th International Research Conference on Education, Language and Literatures, Tbilisi, International Black Sea University, 22—23 April 2016
Тронь Т.В. US CBP Border Patrol Academy: vocational training courses Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології та педагогіки», 4-5 листопада 2016 р.
Тронь Т.В. Basic Qualifications and Requirements for Border Patrol Agents of the USA. Міжнародна науково-практична конференція
«Стан, проблеми та перспективи
педагогічних досліджень і соціальної роботи»

м. Сладковічево, Словацька Республіка
28–29 жовтня 2016 року

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток Д

Звіт про науково-дослідну роботу

аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

за 2016 календарний рік

Надруковані праці

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вид публікації Назва публікації,

де опублікована

Обсяг

( у др. арк.)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Подсєвак К.С. стаття Асоціативно-смислове поле художнього концепту ЛЮДИНА у науково-фантастичних творах Р. Бредбері// Baltic Journal of Scientific Development. Серия Филология 5 немає
2. Подсєвак К. С. стаття Структурна модель художнього концепту ТЕХНІКА (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері).// Матеріали Міжнародної наукової конференції “ Problems of Humanities and Social Sciences-2016” 5 немає
3. Подсєвак К. С. тези Специфіка взаємодії асоціативно-смислових полів художніх концептів ЛЮДИНА-ТЕХНІКА-ПРИРОДА у творах Р. Бредбері. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ Дослідження у ХХІ столітті: теорія і практика” 2 немає
4. Подсєвак К. С. тези Образно-метафорична складова художнього концепту ЛЮДИНА у науково-фантастичних творах Р. Бредбері. // Матеріали наукової конференції “ Концептуальні проблеми функціонування мови у полікультурному просторі” 2 немає
5. Качур І. В. стаття Сучасна лінгвістична теорія метонімії: лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти немає
6. Качур І. В. стаття Метонімія як вербальний засіб відтворення кінематографічних прийомів у тексті кінорецензії немає
7. Качур І. В. стаття Метонімічна концептуалізація емоційних вражень глядача від фільму (на матеріалі текстів британської кінорецензії) немає

Участь у конференціях

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Тема доповіді Назва конференції
1. Подсєвак К. С. Структурна модель художнього концепту ТЕХНІКА (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері). Міжнародна наукова конференція “Problems of Humanities and Social Sciences-2016”. -Будапешт, жовтень 2016.
2. Подсєвак К. С. Специфіка взаємодії асоціативно-смислових полів художніх концептів ЛЮДИНА-ТЕХНІКА-ПРИРОДА у творах Р. Бредбері. Міжнародна науково-практична конференція “ Дослідження у ХХІ столітті: теорія і практика”. — К., листопад 2016
3. Подсєвак К. С. Образно-метафорична складова художнього концепту ЛЮДИНА у науково-фантастичних творах Р. Бредбері. Наукова конференція “ Концептуальні проблеми функціонування мови у полікультурному просторі”. — Мелітополь, 2016.

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Додаток Е

ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

з/п

Показники Загальна кількість Обсяг
1. Опубліковані статті 80
2. Тези міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференцій 23
3. Кількість студентських публікацій 193
4. Кількість доповідей, які зробили студенти на конференціях 193
5. Публікації з грифом МОН
— Підручники
— Навчальні посібники
— Словники
— Методичні розробки
6. Публікації без грифа МОН з рекомендацією Вченої ради КНЛУ 2
— Навчальні посібники 2
— Словники
— Монографії
7. Підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад:
— диплом І ступеня /ІІ ступеня /ІІІ ступеня
— диплом за участь
8. Підготовка студентів до конкурсів та інших наукових заходів:
— диплом І ступеня /ІІ ступеня /III ступеня 11
— диплом за участь 1
9. Захист дисертації (докторської/ кандидатської) 2
10. Присвоєно вчені звання професора/ доцента
11. Підготовка та проведення конференцій, наукових конкурсів 1
12. Членство у міжнародних наукових організаціях 1
— індивідуально 1
— колективно
13. Участі у міжнародних семінарах, конференціях тощо 37
14. Чисельність наукових працівників, які працювали за контрактом за кордоном немає
15. Кількість грантів, отриманих науковими працівниками від міжнародних фондів немає
16. Участь у зарубіжних конференціях, семінарах, круглих столах тощо немає
17. Публікації у зарубіжних виданнях (збірники, матеріали конференцій тощо) 6
18. Публікації у Scopus, Web of Science, INSPEC тощо немає

 

 

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

24 листопада 2016 року

Share
Share